W płockiej „Studni” przez dwa dni obradowali księża dziekani

Przedstawiciele 28 dekanatów diecezji płockiej przez dwa dni (22-23 marca br.) obradowali w płockiej „Studni”. W czasie wiosennej Konferencji Księży Dziekanów między innymi mówiono o przygotowaniach do 950-lecia diecezji, zbliżających się Dniach Pastoralnych i sprawach teologiczno-sakramentalnych związanych z prawosławnymi uchodźcami z Ukrainy.

W pierwszym dniu konferencji księża dziekani uczestniczyli w wystawieniu Najświętszego Sakramentu i modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w kaplicy ośrodka „Studnia”. Potem przyszła kolej na obrady związane z kwestiami ekonomiczno-gospodarskimi. Sprawozdania finansowo-gospodarcze przedstawił wydział ekonomiczny Kurii Diecezjalnej (autorem prezentacji multimedialnej na ten temat był wiceekonom ks. kan. Robert Banasiak), a także m.in. Caritas Diecezji Płockiej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego i dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Sprawozdaniom towarzyszyła dyskusja nad podejmowanymi działami.

Odbyły się też nieszpory z konferencją ascetyczną, wygłosił ją ks. kan. Janusz Zdunkiewicz z Pułtuska. Dotyczyła roku jubileuszowego w Kościele, w kontekście przygotowań do 950-lecia diecezji płockiej, które przypada w 2025 roku. Potem ks. prof. Henryk Seweryniak przedstawił sprawy teologiczno-pastoralne, związane z uchodźcami z Ukrainy wyznania prawosławnego. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji były rozmowy i wymiana doświadczeń.  

W drugim dniu obrad (23 marca br.) księża dziekani rozpoczęli swoje spotkanie jutrznią. Potem ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Płockiej, przedstawił projekt obchodów 950-lecia diecezji płockiej. Następnie dziekani w grupach omawiali kwestie duszpasterskie, związane z tym jubileuszem. Zaproponowali wiele ciekawych inicjatyw, które mogą zostać przeprowadzone w parafiach diecezji.

Biskup płocki Szymon Stułkowski zrelacjonował obrady ostatniej Konferencji Episkopatu Polski (13-14 marca br.), między innymi sprawy związane z atakami na św. Jana Pawła II (w tym kontekście mówiono o konieczności weryfikacji źródeł historycznych, dotyczących pracy kard. Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej) czy udziale przedstawicieli polskiego Episkopatu w Synodzie w Rzymie. Zachęcił też do udziału wiernych w beatyfikacji Rodziny Ulmów w Markowej dniu 10 września br.   

Gościem spotkania w Płocku był ks. Robert Legeżyński, przedstawiciel neokatechumenatu. Towarzyszył mu kleryk, który przeszedł formację neokatechumenalną i zdecydował się wstąpić do seminarium. Ks. Legeżyński opowiedział o formacji i inicjatywach neokatechumenatu, w tym wydaniu „Biblii Jerozolimskiej”.

Ks. kan. dr Dariusz Rogowski, diecezjalny inspektor ds. ochrony danych osobowych, poinformował, że od kwietnia, zgodnie z zarządzeniem biskupa płockiego, nie będzie drukowany „Okólnik”, a jedynie przesyłany e-Biuletynem. Proboszczowie będą jednak zobowiązani do drukowania go w domu i archiwizacji. Poprosił duchownych, aby korzystali w pracy parafialnej z „Pro memoria” Rady Prawnej KEP (z 4 października 2018 r.), dotyczy ono relacji duszpasterskich Kościoła Łacińskiego z katolikami Kościołów Wschodnich.

 

Przypomniał o Dekrecie okólnym, dotyczącym przeprowadzania rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, w którym znajduje się obowiązujące, nowe prawodawstwo (z 8 października 2019 r.). Zapowiedział kontrole Kościelnego Inspektora Ochrony Danych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych w podmiotach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (np. Domach Pomocy Społecznej, szkołach), pod kątem właściwego przetwarzania danych osobowych.

W czasie konferencji tradycyjnie dyrektorzy wydziałów kurialnych zaprezentowali najważniejsze, zaplanowane wydarzenia (na przykład pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, Dni Pastoralne w Płocku i Ciechanowie, wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony). Księża dziekani usłyszeli też, że WSD w Płocku nadal będzie funkcjonować.

 

Ks. prof. kan. Jan Krajczyński, oficjał Sądu Biskupiego podziękował za dobrą współpracę sądu z parafiami przy procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ks. kan. Jarosław Mokrzanowski, dyrektor CPP Metanoia przypomniał o organizowanych w niej spotkaniach dla bierzmowanych i narzeczonych. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka zwrócił uwagę na wyraźny spadek czytelnictwa „Gościa Niedzielnego”.

Konferencja Księży Dziekanów zakończyła się wspólnym obiadem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę