W Popowie wykładowcy liturgiki rozmawiali o posługach i funkcjach świeckich

„Posługi i funkcje osób świeckich w liturgii. W 50. rocznicę listu apostolskiego «Ministeria quaedam» św. Pawła VI” – pod takim hasłem odbyło się 57. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Popowie nad Bugiem (6-8 września br.): - Nowe posługi w Kościele to dla niego szansa, ale należy wprowadzać je roztropnie, uwzględniając kontekst kulturowy czy tradycję – powiedział ks. dr hab. Daniel Brzeziński prof. UMK, organizator spotkania.

Cross G507cdd799 640

Sympozjum liturgistów odbyło się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie n. Bugiem. W programie znalazły się referaty między innymi dotyczące podstaw teologicznych i norm prawnych posług i funkcji osób świeckich w liturgii (abp dr Józef Górzyński), problematyki dotyczącej „przejścia” od święceń niższych duchownych do posług świeckich (ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak) czy aktualnego statusu „liturgii trydenckiej” wobec posługi i funkcji świeckich (ks. dr Mariusz Szypa). 

Poza tym słuchacze sympozjalni mieli okazję poznać nowe perspektywy posług kobiet w liturgii w świetle listu apostolskiego „Spiritus Domini” papieża Franciszka” (referat autorstwa s. prof. dr hab. Adelajdy Sielepin), wysłuchać refleksji na kanwie listu apostolskiego „Antiquum ministerium” papieża Franciszka odnoszącej się do katechistów, katechetów czy mistagogów liturgicznych (ks. dr Zbigniew Głowacki). Omówiono też funkcje i posługi w formacji służby liturgicznej (ks. dr Grzegorz Rzeźwicki) i formację liturgiczną we wspólnotach ewangelizacyjnych (ks. dr Daniel Trocholepszy). 

Uczestnicy sympozjum uczestniczyli w Mszach św. z jutrznią i nieszporach. Zwiedzili Pułtusk z zamkiem - historyczną siedzibą biskupów płockich. Po najważniejszych zabytkach miasta oprowadził ich dr hab. Radosław Lolo z Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Nieszporom w bazylice kolegiackiej w Pułtusku przewodniczył bp dr Piotr Libera, biskup płocki senior. Powiedział, że istotą wiary jest nieustanne spotkanie z wielkością Boga, spotkanie ogromu Bożej łaski, która człowieka „nie unicestwia, ale go wypełnia, spotkanie ze światłem, które nie oślepia, ale zdumiewa”. 

- Wiara to wejście Boga w nasze dzieje, w losy człowieka. Wiara oznacza dynamiczne wkroczenie Bożej rzeczywistości, którą człowiek nie jest w stanie przyjąć inaczej, jak tylko na zasadzie bezinteresownego daru. Oznacza to rezygnację z jakiejkolwiek próby rozumowego przeniknięcia misterium Boga. Wiara nie jest bowiem „rozumowaniem”. Nie ma nic wspólnego z ideologią.  Wiara jest wydarzeniem zbawczym. Jest spotkaniem nie z „czymś”, lecz z „Kimś”. 
To spotkanie z żywą Osobą, która nadaje życiu człowieka nową perspektywę – zaznaczył biskup.

Dodał, że człowiek nie jest w stanie  ogarnąć umysłem wielkiej tajemnicy wiary. Może jedynie przyjąć ją jako czystą łaskę i dar, może ją adorować sercem wdzięcznym i pokornym. Misterium jakie dokonuje się człowieku, jest czymś „nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy”. 

- Wiara chrześcijańska nie jest rodzajem ucieczki w inny świat. Wiara to wtargnięcie, wdarcie się rzeczywistości Bożej w naszą rzeczywistość i w naszą historię, zarówno w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym. Spotkanie to jednak nie dokonuje poprzez ucieczkę bądź porzucenie tego, co ludzkie. Przeciwnie, realizuje się przez wkroczenie tego co boskie, w to, co ludzkie – dodał hierarcha.

Organizatorem sympozjum była sekcja liturgistów polskich z przewodniczącym ks. dr. hab. Danielem Brzezińskim profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kapłanem diecezji płockiej. 

- Zarówno lektorat, jak i akolitat obecnie mogą być zarówno „stopniami” do święceń prezbiteratu, jak i samodzielnymi posługami. Wprowadzenie ich jako samodzielnych posług także dla kobiet może przyczynić się do ubogacenia liturgii i do pełniejszego ukazania jej istoty, do ożywienia duszpasterstwa i do zdynamizowania wszechstronnej działalności Kościoła, zwłaszcza w jego podstawowych strukturach, jakimi są wspólnoty parafialne, choć potrzeba tutaj niezwykłej roztropności duszpasterskiej - podsumował sympozjum jego organizator.

Ks. Daniel Brzeziński zaznaczył, że w spełnianiu owych posług nie chodzi tylko o wykonywanie określonych czynności liturgicznych czy o bycie „urzędnikiem” parafialnym, lecz potrzebne są do tego odpowiednie charyzmaty. Spełnianie posług wiąże się z „zaangażowaniem wszystkich sił i możliwości danego człowieka”. 

- Świeckie posługi mogą być powierzane wiernym, zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Gwarantujące to nowe uregulowania prawne mogą przynieść duchowe, pastoralne i liturgiczne owoce, zgodne z oczekiwaniami papieża Franciszka. Ustanawianie kobiet na stałe do posług lektora i akolity jest przełomowym etapem w liturgicznej oraz pastoralnej praktyce Kościoła epoki nowożytnej – uważał liturgista.  

W sympozjum wykładowców liturgiki w Popowie uczestniczyło około 60 osób; obecny był też bp dr Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę