Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej o trosce o życie człowieka poczętego

Wypełniając zobowiązania statutowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej do Płocka przyjechali delegaci z kół parafialnych tej organizacji, aby wziąć udział w XXXV Walnym Zebraniu. Podczas obrad przyjęto sprawozdania poszczególnych władz organizacji oraz kilka uchwał. Jednym z centralnych tematów była kwestia obrony życia człowieka.

Walne24

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich rozpoczęło niedawno 35. rok działalności. Obecnie znajduje się ono w 17 parafiach diecezji płockiej i zrzesza blisko 300 członków. Jednym z centralnych punktów w programie zebrania było złożenie sprawozdań merytorycznych i finansowych. „Dziękuję za każde wasze działanie z rodzinami i dla rodzin. Dziękuję wszystkim za podjęty trud organizacji wielu ważnych przedsięwzięć, do których m.in. zaliczamy: Orszak Trzech Króli, II Diecezjalne Święto Rodziny, Dzień Dziecka, szkolenia dla doradców życia rodzinnego, konferencję dla młodzieży, pielgrzymkę dzieci i młodzieży do Działdowa, konkurs recytatorski, działalność klubu seniora, zainicjowaną niedawno Akademię Wiary im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego, pielgrzymkę na Wileńszczyznę czy pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem” – wyliczał prezes organizacji Witold Wybult.

Zebrani w Szkołach Katolickich w Płocku delegaci wszystkie sprawozdania przyjęli jednomyślnie. Praca Zarządu Głównego została dowartościowana przez Komisję Rewizyjną, która stwierdziła, że realizowane cele i zadania wynikające ze statutu realizowane były w okresie sprawozdawczym z „dużą starannością, a co ważniejsze, są bardzo dobrze przyjmowane przez odbiorców”.

Podczas obrad Zarząd Główny organizacji wystosował wniosek, aby przyjąć uchwałę w sprawie troski o ochronę życia człowieka. Po odczytaniu przygotowanej uchwały została ona przyjęta przez delegatów zebrania jednogłośnie. W dokumencie tym czytamy m.in.: „Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wyrażają zaniepokojenie proponowanymi w ostatnim czasie zmianami, dotyczącymi Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a także innymi projektami ustaw, prowadzących do ustawowego usankcjonowania rzekomej opieki zdrowotnej, jaką byłoby świadczenie w postaci przerwania ciąży. […] Ochrona życia ludzkiego w każdym stadium rozwoju nie jest sprawą religii, nie można jej uznać za domenę ludzi wierzących, dotyczy ona bowiem samej istoty człowieczeństwa i jest wpisana w ludzką naturę, w sumienie każdej osoby ludzkiej, które – gdy tylko jest dobrze uformowane – zawsze staje i musi stawać po stronie bezwarunkowego nakazu «Nie zabijaj». […] Zwracamy się z prośbą do wszystkich polityków, by przemyśleli i zdali sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności za stanowienie prawa dotyczącego ochrony życia człowieka”.

W dniu obrad została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Wojciecha Kućki, asystenta stowarzyszenia, który podczas kazania zauważył, że choć z jednej strony w świecie zachodnim wiara katolicka słabnie, to – jak podała ostatnie dane Stolica Apostolska – globalnie rośnie liczba katolików. Katolicyzm jest ciągle ważnym i sprawdzonym sposobem życia ludzi, o czym świadczą różne publikacje promujące wiarę katolicką i wartości chrześcijańskie. Jako przykład podał niedawno wydaną książkę Edwarda Habsburga-Lothringena, ambasadora Węgier przy Stolicy Apostolskiej, zatytułowaną „Droga Habsburgów: Siedem zasad na niespokojne czasy” (oryg. „The Habsburg Way: 7 Rules for Turbulent Times”). Ambasador w siedmiu zasadach streścił program katolicyzmu, który jest ciągle aktualny i którym żyją pokolenia wierzących: ożenić się i mieć wiele dzieci; być katolikiem i praktykować swoją wiarę; stosować zasadę pomocniczości; stać po stronie prawa i sprawiedliwości; wiedzieć kim się jest i być temu wiernym; być odważnym w walce; dobrze umrzeć i mieć katolicki pogrzeb. W tych zasadach możemy, zdaniem kaznodziei, znaleźć odpowiedź na ciągle aktualne pytanie o to, w czym w naszej epoce wyraża się chrześcijaństwo.

Ks. Wojciech Kućko przekazał zebranym w kaplicy św. Stanisława Kostki w Szkołach Katolickich pewne wskazówki na dalszą pracę w stowarzyszeniu i w rodzinach: „W naszych środowiskach musimy stawać po stronie wyznawanej wiary, a także opowiadać się za tą wiarą na zewnątrz. Trudno przejść obojętnie obok dyskusji na temat życia ludzkiego, która toczy się obecnie w Polsce. To powinno nas interesować, nie możemy jako katolicy uciekać od niełatwych pytań i dyskusji, ale dobrze się do nich przygotować”.

Ponadto kaznodzieja zachęcał do lektury opublikowanej przez Dykasterię Nauki Wiary „Deklaracji «Dignitas infinita» o godności człowieka” z dnia 2 kwietnia 2024 r., gdzie wyraźnie zostało wyszczególnione, jakie zachowania nie są do pogodzenia z wiarą chrześcijan. Dodał także: „Gdyby ustawodawstwo poszło w kierunku liberalizacji prawa, to tym bardziej będzie trzeba przekonywać, kształtować sumienia, żeby nikt nie szedł za takim prawem, które zgadza się na obiektywne zło. To będzie nasze zadanie, aby dzieci, wnuków, naszych wychowanków, a może i ludzi z naszego otoczenia przekonywać, że nie jest tak, że skoro prawo stanowione pozwala na aborcję, to jest to słuszne i można za takim prawem iść. Mamy jednocześnie świadomość tego, że za pewne prawdy, za wypowiedzenie się, stanięcie się po jakiejś stronie, ludzie mogą nas wytykać palcami. W tym kontekście tym bardziej ważne jest trwanie we wspólnocie, bycie razem, również w takim stowarzyszeniu, co sprzyja temu, aby trwać w wyznawanej wierze” – stwierdził asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Podczas zebrania przyznano również kolejną nagrodę Amicus Familiae (Przyjaciel Rodziny). Otrzymał ją Kazimierz Cieślik, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, za zasługi na rzecz duszpasterstwa małżeństw i rodzin, szerzenie kultury i cywilizacji życia, współtworzenie polityki prorodzinnej, wspieranie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Była to szesnasta statuetka wręczona osobom i instytucjom za działania podejmowane m.in. na rzecz rodzin, w szczególności tych, które są wspólne z celami Stowarzyszenia wpisanymi w statucie organizacji.

Prezes organizacji zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie powołane kolejne, osiemnaste koło w jednej z parafii diecezji płockiej.

dr Witold Jacek Wybult
prezes SRKDP