Warsztaty dla młodzieżowych zespołów muzycznych

W Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym STUDNIA w Płocku odbyły się warsztaty muzyczne dla członków młodzieżowych zespołów muzycznych (23 kwietnia br.). Warsztaty poprowadziła Ola Ptaszyńska wraz z Anną Marciniak – absolwentki uczelni muzycznych, specjalizujące się w śpiewie solowym i chóralnym.

Zdjęcie Warsztaty

Warsztaty odbyły się pod hasłem „Powietrze już drga” – jest to jednocześnie tytuł hymnu Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się za rok w Lizbonie. Uczestnicy warsztatów, poza doskonaleniem umiejętności wokalnych, mieli możliwość poznać ten hymn i nauczyć się go. Warsztaty były także okazją do wzajemnego poznania się i wspólnej modlitwy podczas Mszy św., którą sprawował ks. Jacek Prusiński.

W warsztatach wzięło udział 19 osób. W następnych miesiącach będą odbywać się kolejne spotkania muzyczne dla młodzieży z Diecezji Płockiej.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę