Wielkopostny dzień zamyślenia dla rolników i osób związanych z rolnictwem

Zapraszamy rolników i inne osoby związane z rolnictwem na Wielkopostny Dzień Zamyślenia, który odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie 25 lutego br. Będzie to okazja zarówno do wspólnej modlitwy, jak i zapoznania się z bieżącymi sprawami związanymi z rolnictwem. Poniżej zamieszczamy program spotkania.

Zboża I Maki

WIELKOPOSTNY DZIEŃ ZAMYŚLENIA DLA ROLNIKÓW I OSÓB ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM

Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie 25 lutego 2023 r

 

Kościół parafialny:

9.45 – Powitanie uczestników, historia Parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, – ks. kan. Jacek Lubiński

10.00 – Msza św. w intencji rolników

11.00 – Konferencja „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – moje miejsce w Kościele - ks. Andrzej Janicki

 

Sala spotkań:

11.30 – Przerwa (kawa, herbata)

12.00 – Pierwsze Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze, Duszpasterstwo „ Solidarność” Rolników, rynki hurtowe jako miejsce sprzedaży owoców i warzyw – p. Janusz Byliński -  Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA Bronisze 

Sprawy różne

13.30 – Poczęstunek

 

Informacja dla Dekanalnych Duszpasterzy Rolników – prosimy o zabranie z dekanatu 4 osób, zgłoszenia do 15 lutego.

Ks. Marek Dyga

Diecezjalny Duszpasterz Rolników

 

Ks. Marcin Sadowski

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę