Wyróżnienia dla parafian Tłuchowa

Agnieszka i Stanisław Kucińscy zostali laureatami nagrody „Tłuchowianin Roku 2021”, a „Srebrne Pióra” przyznano Ewie Wiśniewskiej i Ewelinie Bednarz-Gajus – wymienione wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie.    

Tłuch.2

W każdej społeczności znajdą się osoby, które ubogacają codzienność swoich środowisk, miejscowości, zakładów pracy, stowarzyszeń. Działają na rzecz innych, pomagają, wspierają, zarażają pasją, stają się wzorem do naśladowania. W gminie Tłuchowo takich ludzi się docenia, dlatego już po raz siedemnasty w głosowaniu tajnym Kapituła Honorowej Nagrody „Tłuchowianin Roku” przyznała swoje wyróżnienie osobom, o których mówi się tutaj „że są tak silni jak starotestamentowy Hiob, gdyż zdołali powstać z kolan po traumatycznym rodzinnym wydarzeniu”.

Tegoroczny tytuł i pamiątkowa statuetka trafiła podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 lutego br. do małżonków Agnieszki i Stanisława Kucińskich. Laureaci to ludzie serdeczni, otwarci, ambitni. Pasją, ciężką pracą i stylem życia zarażają innych. Są wzorem dla swoich dzieci, ale również dla tych, z którymi się stykają. Mają ogromne serca, optymistycznie spoglądają w przyszłość, mają jeszcze dużo pomysłów do zrealizowania. Jak sami mówią „kiedyś ich zranione serca uratowała wiara, pasje życiowe i praca, które sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe, a pomaganie daje więcej radości niż otrzymywanie”.

Podczas uroczystej gali wręczono jeszcze jedno znaczące wyróżnienie, jakim jest „ Srebrne Pióro” – nagroda dla ludzi, którzy promują gminę Tłuchowo na łamach prasy lokalnej. Tegorocznymi laureatami zostały: za rok 2021 Ewa Wiśniewska – polonistka z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie, autorka wielu artykułów w Biuletynie Parafialnym „Apostoł” oraz za rok 2020 Ewelina Bednarz-Gajus - polonistka pracująca w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, kurator sądowy, redaktorka „Gazety CLI”.

Obie nagrody: „Tłuchowianin Roku” oraz „Srebrne Pióro” przyznawane są z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, proboszcza parafii Tłuchowo.


Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę