Wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

6 sierpnia 2021 r. wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, pod hasłem „Idziemy z Józefem”. W tym roku pielgrzymka ma charakter sztafety, jej pierwszy dzień jest Dniem Wdzięczności za 40 lat pielgrzymowania Kościoła płockiego do Matki Bożej: - Wybraliście duchowy marsz zamiast wielu codziennych spraw i powinności - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, tradycyjnie poprzedzającej pielgrzymkę.

Pielgrzymka-katedra-20202.jpg

W homilii bp Mirosław Milewski zaznaczył, że płocka pielgrzymka tradycyjnie ma swój początek w święto Przemienienia Pańskiego. Jezus z Ewangelii św. Marka (9,2-10) na „górze wysokiej” przemienił się wobec apostołów, ukazał swoją boskość. Jezus lubił góry, ale Jego góry nie były niedostępnymi szczytami, lecz otwartą przestrzenią dla każdego. Każdy mógł tam doświadczyć Jego miłości. Jednak na górę zawsze wchodzi się z trudem.

- Wybraliście duchowy marsz zamiast wielu codziennych spraw i powinności. Ruszacie w kierunku góry, ponieważ macie pragnienie budowania w sobie wiary w świecie, który niestety promuje życie bez Boga i ładu moralnego. Pragniecie uzdrowienia chorego świata z wielkich ran naszych czasów: obojętności religijnej, relatywizmu, indywidualizmu i różnych ideologii – wymienił kaznodzieja.

Dodał, że obecnie coraz bardziej ważna staje się rzeczywistość cyfrowa, zamiast realnej, analogowej. Wielu ludzi żyje w świecie iluzji i nie potrzebuje Boga, „a świat dryfuje, osuwa ku nieznanym terenom”. Pielgrzymi nie chcą dryfować - wyruszają w ewangeliczną drogę, pragną spotkać Pana, żyć w Jego Obecności i świadczyć o Jego miłosierdziu.

Pątnicy idą w górę, pod prąd ducha tego świata. Niosą przed wizerunek Czarnej Madonny swoje osobiste historie, potrzebują cudu przemiany z góry Przemienienia. Idą w prawdzie, bez masek i iluzji, bez zakłamania i obłudy, w wolności od pokus, które obiecują życie, ale przynoszą śmierć.

Bp Milewski poprosił, aby każdy kilometr wędrówki ku Jasnej Górze był wyrazem wielkiej wdzięczności Bogu i Maryi za wszystkie dotychczasowe płockie pielgrzymki. Podziękował za wszystkich, którzy w minionych latach z Bożą gorliwością zaangażowało się w ich organizację, a także za dziesiątki tysięcy diecezjan płockich, którzy poszli do Matki Boga i Matki ludzi, aby zanieść Jej całe swoje życie.

40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę w dniach 6-14 sierpnia odbywa się pod hasłem „Idziemy z Józefem”. Ma charakter sztafety: każdego dnia będzie pielgrzymowała inna grupa. Wyjątek stanowią dwa dni: 6 sierpnia, z Płocka do Sokołowa, to Dzień Wdzięczności za czterdzieści pieszych pielgrzymek, idą w niej wszyscy chętni. Podobnie będzie 14 sierpnia, z Wierzchowiska na Jasną Górę.

Pątnicy pokonają z Płocka na Jasną Górę około 290 km. Będą codziennie uczestniczyć w Mszy św. (m.in. prymicyjnej z tegorocznymi prezbiterami) i w wieczornym Apelu Jasnogórskim. Będą mogli przyjąć szkaplerz, przystąpić do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Różańca Pielgrzymkowego, podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wyślą kartki z pielgrzymki do pielgrzymów duchowych. Głównym przewodnikiem pielgrzymki po raz 9. jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku (pielgrzymuje od 1996 r.).

Na Jasną Górę pojechało także kilka pielgrzymek rowerowych m.in. inicjowana po raz 18. przez Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę