XII Turniej Piłki Siatkowej KSM o Puchar Biskupa Płockiego

Na początku nowego roku szkolnego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej zorganizowało po raz kolejny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Biskupa Płockiego. Zawody sportowe odbyły się 4 września br. w Grudusku. 

KSM Turniej Siatkówki

Rozgrywki tradycyjnie rozpoczęła Msza św., która była sprawowana w kościele parafialnym w Grudusku. Kazanie w czasie Eucharystii wygłosił asystent diecezjalny KSM ks. Michał Fordubiński, który uczestnikom postawił pytania: „Co znaczy być dzisiaj chrześcijaninem? Co znaczy być dzisiaj członkiem KSM-u?”. Zachęcał, aby KSM-owicze nieśli w świat przesłanie, że Jezus jest Panem, by dzięki ich postawie inni ludzie mieli śmiałość, aby powrócić do Kościoła.

Mszę św. koncelebrowali duszpasterze z Gruduska: proboszcz, ks. Tadeusz Wołowiec, wikariusz, ks. Marcin Stankiewicz, ks. Michał Łuczka z Płońska, ks. Grzegorz Dobrzeniecki z Dąbrowy.

W rozegranym turnieju wzięło udział ok. 70. osób z Gruduska, Płońska (par. św. Michała Archanioła), Przasnysza (par. Chrystusa Zbawiciela), Dąbrowy oraz reprezentacja Wyższego Seminarium Duchownego. Klasyfikacja rozegranego turnieju jest następująca: 1. Dąbrowa; 2. Płońsk; 3. Reprezentacja WSD.

Turniej mógł się odbyć dzięki wsparciu sponsorów, do których zaliczają się: Proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, Dyrektor Szkoły w Grudusku oraz piekarnia Państwa Krajewskich.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę