Zabytki sakralne otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza

Dwadzieścia pięć zabytkowych obiektów, głównie sakralnych, znajdujących się w regionie płockim, otrzymało dofinansowanie do prac remontowych z budżetu Mazowsza. Równolegle zabytki te otrzymały certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza”. Ich wręczenie odbyło się przed XII-wieczną bazyliką katedralną, której przyznano 70 tys. zł na remont stalli kanonickich.

9502 Mazowsze

Do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wpłynęło 198 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 projektów. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy.

W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje różnych instalacji. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 154 obiekty z całego Mazowsza.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 25 obiektów z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego – w większości jest to teren diecezji płockiej. Łączna wartość dotacji z budżetu Mazowsza na zabytki z tych regionów to ponad 1,7 mln zł. Wśród zadań znalazły się m.in. remonty elewacji, remont więźby dachowej oraz prace konserwatorskie polichromii.

- Blisko 200 wniosków z prośbami o dotacje na łącznie 27 mln zł – te liczby potwierdzają, że wciąż jest wiele do zrobienia, ale też jest chęć do pracy i zaangażowanie właścicieli obiektów. Tylko w tym roku ponad 12 mln zł z budżetu Mazowsza trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane w 154 zabytkowych obiektach. To jest nasze bezcenne dziedzictwo kulturowe, które jako Mazowszanie, jako ludzie szanujący kulturę i tradycje naszego regionu powinniśmy chronić z myślą o potomnych – powiedział marszałek Adam Struzik.

Przekazał także gospodarzom kościołów i innych zabytków certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza”. Odznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

W diecezji płockiej po 100 tys. zł przyznano dwóm parafiom: parafii w Kurowie – na prace konserwatorskie i restauracyjne przy polichromii wnętrza kościoła - konserwacja polichromii sklepienia i ścian w kościele (kontynuacja) oraz parafii w Kobylnikach – na remont konserwatorski elewacji ceglanych w kościele.

90 tys. zł otrzymała parafia w Nowym Duninowie - na remont konserwatorski wieży wraz z elewacją zachodnią kościoła parafialnego; parafia w Wyszogrodzie – na remont ścian budynku kościoła (etap drugi); parafia w Ciachcinie – na malowanie wnętrza kościoła (etap pierwszy). 80 tys. zł przyznano na prace konserwatorskie i renowacyjne przy ścianach wewnętrznych nawy głównej w kościele parafii św. Benedykta w Sierpcu (zespół klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu - etap końcowy).

Kwotę 75 tys. zł przyznano parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku – na badania, konserwację i restaurację rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z ołtarza głównego w kościele. 70 tys. zł dofinansowania otrzymała parafia pw. św. Zygmunta w Płocku (katedralna) – na prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki katedralnej (etap trzeci - stalle kanonickie cz. I); parafia w Sobowie – na remont konstrukcji więźby i wymiana pokrycia wieży (kontynuacja); parafia w Orszymowie – na wykonanie prac konserwatorskich polichromii sufitowych nawy w kościele: Muzeum Diecezjalne w Płocku - na konserwację elewacji budynku (etap pierwszy - konserwacja części skarp).

Parafia św. Bartłomieja (farna) w Płocku dostała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł na prace konserwatorsko-restauratorskie o charakterze zachowawczym i rekonstrukcję polichromii na filarach w kościele. 40 tys. zł przyznano parafii w Sikorzu – na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniach kościoła. 39 tys. zł przyznano parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu - na prace konserwatorskie i restauratorskie przy odnowieniu zabytkowego wnętrza kościoła (etap drugi).

Z kolei 30 tys. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła otrzymała parafia w Dobrzykowie (etap trzeci), a 22 tys. zł - parafia w Rębowie na prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej, polichromowanej i złoconej ambony w kościele.

Ponadto dofinansowanie na dwa obiekty otrzymał Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP: po 100 tys. zł na instalację sygnalizacji pożaru w Świątyni Miłosierdzia i Miłości wraz z budynkami klasztoru w Płocku oraz na wymianę stolarki okiennej w budynku sakralnym parafii w Pepłowie (etap pierwszy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę