ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Niech Duch Święty napełni swoim światłem tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania nabrzmiałego konfliktu, w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony - napisał Biskup Płocki kierując słowa zachęty do modlitwy w intencji pracowników oświaty.

Szkola1.jpg

W trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska edukacja, zwracam się do kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich naszej diecezji z zachętą do modlitwy w intencji pracowników Oświaty: nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych - tych wszystkich, którzy swoją ciężką pracą służą dzieciom i młodzieży przekazując im wiedzę i kształtując ich człowieczeństwo. 

Ze smutkiem obserwuję, w tej odgrywającej tak wyjątkową rolę grupie społecznej, jaką są polscy nauczyciele, coraz wyraźniej narastające podziały. Podziały te polaryzują także poszczególne rodziny, różne środowiska i nasze społeczeństwo. Dlatego w perspektywie nadchodzących Świąt Wielkanocnych – Świąt zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem i życia nad śmiercią,  modlę się i gorąco proszę Was o modlitwę o pojednanie, postawę dialogu, wrażliwe sumienie i błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego dla wszystkich pracowników Oświaty. Ufam głęboko, że nauczyciele i wychowawcy, uznając swoich uczniów za największe dobro, zdołają przezwyciężyć powstałe podziały i budować wspólnie przyszłość edukacji w naszej Ojczyźnie. W tym miejscu w sposób szczególny proszę o modlitwę w intencji uczniów, którzy najbardziej odczuwają skutki obecnej sytuacji. 

Niech Duch Święty napełni swoim światłem tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania nabrzmiałego konfliktu, w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony.

Z darem pasterskiej modlitwy –

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Płock, 16 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę