Zaduszki Strażackie w Przasnyszu

Przasnyscy strażacy nie zapomnieli o swoich zmarłych braciach  i 20 listopada br.  spotkali się w kościele pw. św. Stanisława Kostki. 150 strażaków oraz 18 pocztów sztandarowych wzięło udział w  uroczystej Mszy św., w której modlili się w intencji dusz zmarłych druhów i druhen.

Przasnysz Straż

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kapelan Andrzej Zakrzewski, który w kazaniu powiedział między innymi: Pomagając naszym zmarłym […]nie możemy zrezygnować z walki o własne zbawienie. To codzienne życie w łasce Bożej, to ustawiczna walka z naszymi wadami. To wiara w to, że w Chrystusie znajdziemy wszystko, czego szukamy i pragniemy.

Szczególnym wydarzeniem było rozpoczęcie posługi kapelana strażaków powiatu przasnyskiego przez ojca Wiesława Wiśniewskiego – proboszcza i przeora OO. Pasjonistów, który pochodzi z rodziny o wielkiej tradycji strażackiej.  Nowo powołany kapelan otrzymał strażacki mundur, czapkę oraz stułę kapelańską.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.: nadbrygadier Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki, starosta przasnyski dh Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Przasnysz dh Grażyna Wróblewska, st. bryg. Waldemar Białczak – Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu oraz prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Bogdan Rzepczyński.

O odświętną oprawę muzyczną  podczas liturgii zadbała Orkiestra Dęta OSP Przasnysz.

Zaduszki Strażackie, pamięć i modlitwa są, jak podkreślają druhowie, najlepszym podziękowaniem za trud tym, którzy odeszli na wieczną wartę do Pana.

 

                                                                                              Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę