Zakończyły się XI Dni św. Antoniego w Ratowie

Widowisko plenerowe „Ratowo 1920” zakończyło 20 czerwca br. XI Dni św. Antoniego na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Padwy w Ratowie. W ciągu tygodnia w Ratowie można było m.in. zwiedzić z przewodnikiem zabytkowy konwent klasztorny oraz obejrzeć pokaz musztry kawaleryjskiej. 

Ratowo Antoni
Dni św. Antoniego rozpoczęły się 12 czerwca uroczystymi nieszporami, natomiast sumie odpustowej 13 czerwca przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Linke, biblista z UKSW w Warszawie. W kolejne dni odbywały się nabożeństwa oraz zwiedzanie z przewodnikiem ratowskiego konwentu. Przypominano postać Ojca Kościoła – św. Antoniego Pustelnika, duchowego mentora patrona i modlono się o ustanie pandemii.
Zwieńczeniem dni były Ratowskie Spotkania Patriotyczne, przypominające bohaterów Ziemi Zawkrzeńskiej w formule żywej lekcji historii. 20 czerwca br. Mszy św. przewodniczył gospodarz miejsca – ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie. 
- Człowiek zmaga się w swoim życiu z różnymi kryzysami wiary i wartości, czasem z nawałnicą pandemii, a czasem z nawałnicą wojenną, podobną do tej z 1920 roku. Jednak w każdych, nawet najtrudniejszych okolicznościach, powinniśmy pamiętać, że jest z nami Jezus Chrystus, który sprawia, że musimy wytrwać, nie możemy poddawać się zwątpieniu - powiedział w homilii. 
W programie był też koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Pawła i Marty Stawińskich, pokazy musztry kawaleryjskiej oraz historyczne widowisko plenerowe „Ratowo 1920”, z udziałem formacji pieszych i kawaleryjskich z Mazowsza oraz Pomorza. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wiernym wydarzenia odbyły się poza sanktuarium także na rozległym terenie ogrodów przyklasztornych. Rekonstruktorzy i wolontariusze wyposażeni zostali w środki ochrony osobistej; został również zapewniony płyn dezynfekujący do rąk dla pielgrzymów. Scenariusz widowiska opracowani w taki sposób, by wszystkie scenki odbywały się w dystansie społecznym. 
- W zeszłym roku Dni św. Antoniego miały wymiar wyłącznie duchowy, a wieńczące je Ratowskie Spotkania Patriotyczne zostały przeniesione na wrzesień. W tym roku udało się nam wrócić do tradycji. To napawa nadzieją, że trudny czas pandemii zbliża się do końca i że wyniesiemy z niego ufność w Boże Miłosierdzie - podsumował ks. Bogdan Pawłowski.
XI Dniom św. Antoniego w Ratowie patronował biskup płocki Piotr Libera.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę