1 XI Uroczystość Wszystkich Świętych - Kryterium świętości jest miłość

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. W tym uroczystym dniu chrześcijanie pielgrzymujący po ziemi kierują wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej wieczności. Wywodzą się oni „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7, 9).

Do nich Boży Syn, któremu Ojciec przekazał władzę wypowiedzenia ostatecznego zdania o losie ludzi i świata, mówi: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25,34). Ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga zostali postawieni na początku drogi miłości wiodącej do Niego. Wyliczone akty współczucia i solidarności z bliźnimi potrzebującymi  pomocy, są naturalną odpowiedzią na miłosierną miłość Ojca i wskazują, że rzeczywistości materialne i duchowe nigdy nie są oddalone od siebie. Pytanie ze strony tych, których Jezus nazywa „błogosławionymi” akcentuje spontaniczny charakter ich czynów. Pełnili je w sposób całkowicie naturalny i wobec każdego, bez różnicy. Naśladowali w ten sposób Ojca w niebie, który zsyła deszcz i słońce zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Tak postępując, spotykali w bliźnich  Tego, który do końca nas umiłował.   

Słowo Jezusa nie tylko objawia Boga, ale mówi także o człowieku. Uważny słuchacz odnajdzie w nim siebie, gdyż wie, że jest ono do niego osobiście skierowane. Uważny słuchacz odnajdzie w słowie Boga także kogoś kogo kocha.

To jest ważny moment w dzisiejszym święcie, gdy stając nad grobami bliskich nam i kochanych osób, biegniemy myślą i wyobraźnią także do ludzi, którzy odegrali ważną rolę w naszym życiu osobistym, społecznym, narodowym. Można wykonywać wiele ważnych funkcji, czy posług w w życiu. Wszystkie one jednak wyjdą nam w końcu bokiem, albo wyleją się z nas pretensją np. o przemęczenie lub osamotnienie, jeśli nam braknie wizji życia na ziemi i perspektywy na „potem” nakreślonej w słowach: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”.. Dzisiaj prosimy zbawionych o wspólne wstawiennictwo, aby każdy człowiek otworzył się na miłość Boga — źródło życia i świętości. To jest najbardziej autentyczne i powszechne powołanie ludzkości: tworzyć wielką rodzinę sióstr i braci - dzieci Boga, starając się urzeczywistniać jej zasadnicze cechy już tu na ziemi. Kryterium świętości jest miłość. Taka jest nasza teraźniejszość i przyszłość oglądana, w to święto, oczami wiary.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę