29 VIII Świętych Marty, Marii i Łazarza

Od 29 lipca 2021 roku obchodzimy po raz pierwszy w jednym dniu liturgiczne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza. Było to rodzeństwo mieszkające w Betanii, które Jezus z Nazaretu często odwiedzał.

O Marcie, Marii i Łazarzu mieszkających w Betanii nieopodal Jerozolimy informują przede wszystkim Ewangelie  św. Łukasza i św. Jana. Dają one jednoznacznie do zrozumienia, że Pan Jezus był z tym rodzeństwem wyjątkowo zaprzyjaźniony i niejednokrotnie przyjmowany w ich domu.

Marta (w języku aramejskim „pani domu”) ukazana jest jako ta, która stara się jak najlepiej ugościć Pana. Dlatego też patronuje m.in.: gospodyniom domowym, właścicielom hoteli czy osobom zajmującym się sprzątaniem. Sztuka często prezentuje ją np. z kluczami od domostwa.

Maria („piękna kobieta”) przedstawiona jest w Nowym Testamencie jako ta, która „wybrała najlepszą cząstkę” wsłuchując się w słowa Chrystusa, chłonąc je. Ikonografia ukazuje ją zazwyczaj siedzącą u stóp Chrystusa.

Łazarz („ten, któremu Bóg pomaga”) jest najbardziej znaną postacią spośród tego grona. To właśnie jemu Jezus przywraca życie, wskrzeszając go z martwych. Sztuka przedstawia go m.in. jako wychodzącego z grobu. Jest patronem m.in. żebraków, grabarzy oraz rzeźników. Od jego zlatynizowanego imienia (Lasarus)wywodzi się rzadko dziś używane słowo „lazaret”, oznaczające szpital wojskowy na froncie.

Wokół tych postaci powstało wiele legend, podań i tradycji. Jedna z nich głosi, że Marta i Maria znalazły się w gronie kobiet, które niosły wonności do grobu Pańskiego. Wraz z bratem miały zostać wygnane z Ziemi Świętej, a potem razem głosić Dobrą Nowinę w wielu miejscach poza jej granicami. Według innego przekazu Łazarz miał być biskupem na Cyprze. Istnieje również podanie, że rodzeństwo to umieszczono na statku bez steru. Przemierzając wody Morza Śródziemnego, miał on dopłynąć do Marsylii, gdzie Łazarz został później biskupem.

Liturgia podkreśla przyjaźń łączącą rodzeństwo z Betanii z Jezusem. Ewangelia potwierdza, że Jezus bardzo kochał Martę, Marię i Łazarza. Od Łukasza i Jana dowiadujemy się, że temperamenty rodzeństwa były różne. Natomiast przyjmowali Jezusa z radością w ich domu. Byli wdzięczni za miłość, którą ich Jezus darzył. Obchód ku czci tych postaci jest okazją do docenienia roli przyjaźni, gościnności, serdeczności, oraz relacji rodzinnych, które pomagają w przylgnięciu do Jezusa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę