6 VIII Święto Przemienienia Pańskiego

W środku lata, gdy słońce niemalże oślepia i chroni się oczy przed jego światłem, świętujemy zapisane w Ewangeliach synoptycznych Przemienienie Pańskie. Jak podaje Mateusz (17,1-19), Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów i zaprowadził ich „na górę wysoką, osobno”. Prawdopodobnie na Górę Tabor wznoszącą się 560 metrów nad poziom morza. „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”.

W środku lata, gdy słońce niemalże oślepia i chroni się oczy przed jego światłem, świętujemy zapisane w Ewangeliach synoptycznych Przemienienie Pańskie. Jak podaje Mateusz (17,1-19), Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów i zaprowadził ich „na górę wysoką, osobno”. Prawdopodobnie na Górę Tabor wznoszącą się 560 metrów nad poziom morza. „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”.
Święto liturgiczne ma związek  bezpośredni z dedykacją bazyliki Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor, które miało miejsce w dniu 6 sierpnia. Na Wschodzie celebrowano to święto  w końcu V. wieku. Na Zachodzie pojawiło się w połowie IX wieku przede wszystkim w Neapolu, Hiszpanii i w krajach germańskich. We Francji liturgiczny obchód Przemienienia Pańskiego jest poświadczony w X. wieku. Do jego rozpowszechnienie przyczynili się walnie mnisi z konwentu w Cluny. W Bazylice św. Piotra w Rzymie liturgiczny obchód Przemienienia znany jest od XIII wieku. Papież Kalikst III w 1457 r. rozciąga go na cały Kościół Zachodni, jako dziękczynienie za zwycięstwo odniesione pod Belgradem nad Turkami (1456 r.).
Zgodnie z Mszałem Rzymskim obchodzi się Przemienienie Pańskie na 40 dni przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX) interpretując w ten sposób pragnienie Jezusa przygotowania serc uczniów na przyjęcie skandalu krzyża: „On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało podobne do naszego zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego Głowa” (pref.).
Zainteresowanie chrześcijan zachodnich liturgiami i duchowością Wschodu, pogłębiło spojrzenie na misterium Przemienienia. Ważną rolę odegrało w tym wypadku  zwrócenie uwagi na ikony przedstawiające Przemienienie Pańskie. 
Jak trzej apostołowie: Piotr, Jakub i Jan nie wiedzieli co powiedzieć i byli zaskoczeni tym, czego byli świadkami, tak egzegeci i teologowie łamali sobie głowy próbując odpowiedzieć na pytanie czy Przemienienie było faktem, czy raczej teologicznym obrazem boskości Jezusa. 
W postaci przemienionego Pana objawia się chwała niewidzialnego Boga Ojca i blask Ducha Świętego. Często porównuje się misterium Przemienienia z misterium chrztu Jezusa w Jordanie. W jednym, jak i w drugim wydarzeniu, daje się słyszeć głos Ojca: „To jest mój Syn  umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!”. Obraz Przemienienia Pańskiego ma być zachowany przez Jego świadków aż do zmartwychwstania Chrystusa. Mają go zachować w codziennych trudach życia, nauczania, w prześladowaniu i męczeńskiej śmierci. Mają nieść Chrystusa w sobie, jako zapewnienie ostatecznego zwycięstwa Życia. „Tak jak trzej wybrani Apostołowie, Kościół kontempluje przemienione oblicze Chrystusa, aby utwierdzić się w wierze, a później nie załamać się wobec Jego oblicza zniekształconego na krzyżu” – naucza św. Jan Paweł II w adhortacji „Vita consecrata”. Piękno i bliskość Boga są umocnieniem w czasie ciemności, oparciem w kryzysie wiary.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę