8 IX Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Podobnie jak w Liturgii bizantyjskiej, teksty dzisiejszej Mszy świętej rozpoczynają się słowami: „Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, z Niej wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem”. W pobożności ludowej w Polsce, święto nosi miano „Święta Matki Bożej Siewnej”, gdyż w tym dniu święci się w kościołach ziarno na rozpoczynające się we wrześniu siewy.

Maryję od wieków obdarzano wielu tytułami, którymi także dzisiaj modlimy się w Litanii Loretańskiej. Ona jest świętą Bożą Rodzicielką, Matką łaski Bożej, Matką dobrej rady, Matką przedziwną, Stolicą mądrości, Przybytkiem Ducha Świętego, Arką przymierza i Bramą niebios. Królową Aniołów i Królową Wszystkich Świętych. A przede wszystkim Maryja jest Matką Chrystusa i Matką Kościoła.

Przyjście Maryi na świat stało się nadzieją i jutrzenką zbawienia. Z Niej Syn Boży wziął ludzką naturę, z Niej wzeszło Słońce sprawiedliwości - Chrystus, nasz Bóg. Życie Kościoła koncentruje się wokół zbawczego misterium Pana. Dla wierzących Chrystus jest wszystkim i dlatego już od wzejścia Jutrzenki naszego zbawienia, od narodzenia Maryi, przygotowują się wierni do obchodu narodzin Słońca sprawiedliwości – Chrystusa, który jest Bogiem i Zbawicielem świata.

„Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz. On zniweczył przekleństwo, dał nam błogosławieństwo, śmierć pokonał, życie wieczne nam darował” (Liturgia Bizantyjska). W to święto budzi także w naszych czasach niebagatelną refleksję: są narodziny, które przez ponad dwa tysiące lat niosą ludziom pokój serca i nadzieję życia; są też narodziny ludzi, o których mówi się: „Byłoby lepiej dla tego człowieka (i dla świata!) gdyby się nie narodził” (por. Mt 26,24).Od czego to zależy? Od dobra bądź zła, które wnosi się w życie ludzi i świata.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę