Adwent, czyli „spójrz w przyszłość”

Myśl wywodząca się od św. Tomasza z Akwinu  zachęca: „Cokolwiek czynisz, roztropnie czyń i myśl o przyszłości”. Do jej zastosowania w praktyce wzywa rozpoczynający się pierwszy okres roku kościelnego zwany „Adwentem”. Słowo: „adwent” znaczy bowiem czekanie na to, co nadejdzie. Mówi o tym czytana dziś Ewangelia zapowiadając powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Bedzie ono tak niespodziewane jak potop, który przyszedł na ziemię w czasach Noego.

Za jego dni ludzie żyjący między Tygrysem i Eufratem, dwoma największymi rzekami dzisiejszego Iranu i Iraku, żyli codziennym życiem, „jedli i pili, oraz żenili się i były wydawane za mąż. I nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i pochłonął wszystkich”. Jezus nie wypomina tego, że wiedli normalne, codzienne życie. Zwraca jedynie uwagę, że nie myśleli realistycznie, nie brali pod uwagę kruchości ludzkiego życia, nie przewidywali nawet najbliższej przyszłości.

Dziś postępujemy podobnie korzystając obficie z postępu materialnego i ciesząc się płynącym z niego poczuciem bezpieczeństwa. Tymczasem, podobnie jak w czasach Noego, zaskakują nas „potopy” właściwe naszym czasom: pandemia Coronavirusa, recesja ekonomiczna, spadek wartości pieniądza, bezrobocie, wojna, terroryzm i td. W dosłownym znaczeniu tego słowa zalewa nas także woda (tsunami). Mass-media dostarczają obrazów barbarzyńskiej wojny i bezprzykładnego bestialstwa, katastrofa ekologiczna już dzieje się na naszej planecie.

Każdego dnia budzimy się w przemijającym świecie, który niegdyś wydawał się trwały. Łudzimy się przewidując długie lata życia w zdrowiu (zob. np. telewizyjną reklamę: „Planuję długie życie”). Tymczasem jego koniec  może przyjść znienacka i w sytuacji zupełnie nieoczekiwanej.

Jezus przypomina: żyć w beztrosce i nie brać pod uwagę, że „potop” już nas dotyka, jest sprawą niebezpieczną, bo nie liczącą się z rzeczywistością: „nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich”.

Mamy troszczyć się o sprawy związane z ziemią i życiem na niej. Stwórca uczynił przecież człowieka gospodarzem świata. Myśląc o przyszłości środowiska naturalnego, nie pomińmy sprawy najbardziej istotnej – własnej przyszłości. Jezus wskazuje na roztropność Noego, który wiedząc, że nadejdzie potop, zbudował arkę ocalając w ten sposób nie tylko własne  życie.

Arką dla wierzących jest wiara. Budujmy ją, jak Noe budował arkę.

Wiara, podobnie jak arka, ocala życie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę