Boże Ciało 16 06 2022

Byśmy mogli iść dalej

Wiele przypowieści i nauk Jezusa wiąże się z ucztą, często ucztą weselną. W Kanie Jezus uczynił swój pierwszy cud. W działalności publicznej rozszerzał swój stół, zapraszał do niego tych, których nikt nie zapraszał – także grzeszników, ubogich, kalekich...

Dlatego i ostatnie Jego dzieło, kiedy ogłasza i zawiera nowe przymierze, również dokonuje się w czasie uczty. Jest tam przede wszystkim Jego Dwunastu. Jezus, łamiąc dla nich chleb i podając kielich wina, podsumowuje cały sens swego życia. Był zawsze tym, który siebie całego daje, nie skąpi siebie, pozwala się spożywać.

To jeden z wymiarów Eucharystii: uobecnia ona Chrystusa rozdającego siebie do końca. Cały sens Jego życia i śmierci zawiera się w Eucharystii. Jest Ona niejako naładowana energią miłości, która przenikała Jego życie i swój szczyt osiągnęła w Jego śmierci, a została dopełniona przez zmartwychwstanie.

Eucharystia zawsze będzie wskazywać na to, co już było, na śmierć Jezusa: "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie". Jednocześnie Eucharystia jest "spojrzeniem w przyszłość", przedsmakiem uczty w królestwie Bożym - jak mawiał św. Tomasz z Akwinu. Eucharystia stanowi zadatek, wskazuje na nową ucztę, na ten szczytowy bankiet odkupionego stworzenia – kiedy to "Bóg będzie wszystkim we wszystkich".

Teraz jesteśmy pielgrzymami na drodze do celu – a w Eucharystii otrzymujemy siły na tę drogę. Eucharystia jest chlebem pielgrzymów.

Chleb ludzi w drodze – to nie jakiś rodzaj premii. To konieczność.

Jeśli człowiek żyje w świadomej nieprzyjaźni z Bogiem i nie chce się z Nim pogodzić, wówczas przyjęcie zaproszenia do stołu Chrystusa byłoby oszustwem; postąpiłby tak jak ktoś, kto po pochopnym przyjęciu zaproszenia na ucztę weselną, nie ceniłby go sobie nawet na tyle, by zatroszczyć się o przywdzianie szaty godowej.

Jeśli zaś staramy się zyć Bożym słowem i tęsknimy za Bogiem, to nawet mając świadomość naszych słabości z pokorą przyjmiemy pokarm pielgrzymów, bo przecież jest koniecznie potrzebny, byśmy mogli iść dalej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę