Małżeństwo

„(...) dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela" (Mk 10, 7-9). Małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu. Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę, potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi. W obrzędzie sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch świadków: „Ja (N) biorę ciebie (N) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Krok po kroku

Krok 1

Zgłoszenie się do parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na kilka miesięcy przed planowanym ślubem celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa i ustalenia daty ślubu. 

Krok 2

Kanoniczne badanie przedślubne odbywa się na 3-6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Jego celem jest ustalenie, czy nupturienci mogą zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele katolickim. 

Krok 3

Jeśli kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne, przekazując je również do parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych. 

Krok 4

Pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć w możliwie krótkim czasie po kanonicznym badaniu przedślubnym. Zaleca się, by obejmowała ona dłuższy okres. 

Krok 5

Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego spotkania dla narzeczonych stanowią bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa i są obowiązkowe dla wszystkich nupturientów. 

Krok 6

Około tygodnia przed ślubem narzeczeni raz jeszcze odwiedzają kancelarię parafialną, by uczestniczyć w rozmowie duszpasterskiej. W jej trakcie kapłan zapoznaje ich krótko z teologią i liturgią sakramentu. 

Krok 7

Na kilka dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przystępują po raz drugi do sakramentu pokuty i pojednania. Konieczne jest, aby sakrament małżeństwa przyjąć w stanie łaski uświęcającej. 

Krok 8

Uroczystość zaślubin to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu narzeczonych, który wymaga ich zaangażowania. Jest wskazane, by np. czytania z Pisma Św. lub psalm wykonał ktoś z bliskich lub znajomych. 

 

Potrzebne dokumenty

Metryka chrztu
Podobnie, jak w przypadku innych sakramentów, wymagane jest świadectwo chrztu. Powinna znaleźć się na nim adnotacja, że dana osoba jest stanu wolnego. Metryka taka ważna jest 6 miesięcy.
Świadectwo bierzmowania
W przypadku gdy chrzest i bierzmowanie miały miejsce w tej samej parafii, adnotacja o bierzmowaniu znajduje się w metryce chrztu. W  innych sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której sakrament ten był udzielony.
Dowody osobiste
Dokumenty konieczne do potwierdzenia tożsamości narzeczonych.
Świadectwo szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej
Świadectwo (dyplom) wystawione po zakończeniu szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo (dyplom) ukończenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii. Ww. świadectwa wystawia podmiot, który był ich bezpośrednim organizatorem.
Zaświadczenia konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego
Są to dokumenty, które zawierają dane osobowe narzeczonych oraz potwierdzają brak przeszkód małżeńskich, opisanych w polskim prawie. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni mogą uzyskać w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od zameldowania. Do wystawienia zaświadczeń potrzebne są dowody osobiste oraz opłata skarbowa, którą na ogół wnosi się w kasie danego Urzędu (nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia). Powyższe zaświadczenie z dniem 1 marca 2015 r. ważne jest sześć miesięcy, a nie tak jak dotychczas trzy miesiące.
Indeks spotkań dla narzeczonych
W trakcie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują  specjalne indeksy zawierające skrócony katechizm, modlitwy, świadectwa spowiedzi przedmałżeńskich i  ukończenia „Spotkań dla narzeczonych”.  W trakcie rozmowy duszpasterskiej przed ślubem narzeczeni zwracają do parafii zaświadczenie o odbytej spowiedzi i zakończeniu udziału w „Spotkaniach”. 

 

Częste pytania:

P: W jakim wieku można wziąć ślub kościelny?

Zgodnie z prawem kanonicznym oraz prawem państwowym wymagany wiek do zawarcia małżeństwa wynosi 18 lat.

P: Kto może zostać świadkiem ślubu?

Świadkiem może zostać osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych.

P: Czy świadkowie muszą być osobami wierzącymi i praktykującymi oraz czy powinni przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty?

Nie ma takich wymogów wobec świadków. Ponieważ jednak ślub jest ceremonią religijną, byłoby wskazane, aby świadkowie byli ludźmi wierzącymi i przystąpili w czasie uroczystości ślubnej do Komunii Świętą Nie jest to jednak warunek konieczny.

P: Czy osoba, która wcześniej zawarła jedynie ślub cywilny, a potem rozwiodła się, może zawrzeć małżeństwo sakramentalne?

Tak, jednak tylko za zgodą ordynariusza miejsca (biskupa diecezjalnego, wikariusza generalnego bądź wikariusza biskupiego). Pisemną prośbę o takie zezwolenie kieruje odpowiednio wcześniej proboszcz wraz z narzeczonymi.

P: Czy ceremonia ślubna może odbywać się poza kościołem?

Właściwym miejscem sprawowania sakramentu jest świątynia. W wyjątkowych wypadkach, chcąc w ten sposób zorganizować ceremonię ślubną, trzeba uzyskać w Kurii Diecezjalnej dyspensę od formy kanonicznej zawarcia małżeństwa.

P: Czy śluby mogą być zawierane tylko w sobotę, czy też istnieje możliwość zorganizowania uroczystości w inne dni tygodnia?

Rzeczywiście, śluby najczęściej zawierane są w sobotę, ze względów praktycznych. Następny dzień – niedziela – jest wolny od pracy, dlatego też nie ma problemów z organizacją uroczystości weselnej. Nie ma jednak przepisu, który regulowałby, w jakim dniu tygodnia można zawrzeć małżeństwo. Wyjątek stanowią piątki, jako tzw. dni pokuty - poświęcone pamięci o Męce i Śmierci Chrystusa. Chcąc zorganizować ślub lub wesele w piątek, należy poprosić o dyspensę zwalniającą z pokutnego charakteru tego dnia (czyli o pozwolenie na zabawę i spożywanie pokarmów mięsnych).

P: Czy Msza święta ślubna, jeśli odbywa się w sobotę wieczorem, może zadośćuczynić obowiązkowi uczestnictwa we Mszy Świętą niedzielnej?

Tak, ale pod dwoma warunkami. Warunek pierwszy, to godzina Eucharystii. Nie może być ona odprawiona wcześniej niż o godzinie 16.00. Warunek drugi, to formularz Mszy Świętą, czyli teksty używane do jej odprawienia. Winien być on wzięty z niedzieli przypadającej następnego dnia.

 

wtorek, 18 maja 2021

Udostępnij:

Zobacz także:

Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.