Skępskie pielgrzymowanie

Starożytni zwykli mawiać: „omnes viae Romam ducunt”. My moglibyśmy, parafrazując starożytnych powiedzieć, że wszystkie nasze drogi wiodą do Maryi. Wszystkie nasze Polskie, sierpniowe drogi zawsze zbiegają się u Maryi, u niej w domu, w rozsianych po naszej Ojczyźnie niezliczonych jej sanktuariach.

Starożytni zwykli mawiać: „omnes viae Romam ducunt”.  My moglibyśmy, parafrazując starożytnych powiedzieć, że wszystkie nasze drogi wiodą do Maryi. Wszystkie nasze Polskie, sierpniowe drogi zawsze zbiegają się u Maryi, u niej w domu, w rozsianych po naszej Ojczyźnie niezliczonych jej sanktuariach. 

…a czemu pisać o tym we wrześniu – odpowiedź jest prosta! Dla Mazowsza, Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw sierpień kończy się właśnie we wrześniu. Wszystkie sierpniowe drogi, wszystkie pielgrzymkowe drogi,  ósmego września zbiegają się w Skępem u Maryi, Pani Mazowsza, Ziemi  Dobrzyńskiej i Kujaw! To tu świętujemy Jej Narodzenie, to tu czcimy jej ludowy tytuł Matki Bożej Siewnej.

Jest coś niezwykłego w tym skępskim pielgrzymowaniu, w kompaniach – tak właśnie w kompaniach, a nie pielgrzymkach – jakie przychodzą na święto Matki Bożej Siewnej. Wszędzie rozbrzmiewa „Cudowna Skępska” i bija kompanijne bębny, kolejne kompanie wchodzą z sztandarami feretronami, latarniami… i tonącą w kwiatach figurą Pani Skępskiej. Wszyscy chcę choć na chwilę popatrzeć na piękna młodą, złotowłosą dziewczynę! To Maryja! Maryja skupiona na swoim macierzyństwie! To Maryja z miłością patrząca na każdego człowiek! To Maryja, która ma dla każde czas i każdego chce wysłuchać, i każdemu ofiarować swoją miłość!

Gdzieś w przestrzeni krużganków skępskiego sanktuarium i leśnych dróżek w „borku”, w atmosferze przesiąkniętej różańcem, nocnym czuwaniem i zapatrzeniem w Maryję, znów na nowo rodzi we mnie miłość i wiara, i nadzieja. To Ona Cudowna Skępska jest matką moich dróg do Boga i do człowieka! To Ona daje siłę do życia i pracy na kolejny rok duszpasterski, na kolejne codzienności miedzy kancelaria, a konfesjonałem, między niezliczonymi spotkaniami z ludźmi a cichą medytacją Boga. To Ona i mnie i moich parafian niezawodnie przyprowadza do Swojego Syna na Eucharystię.

…starożytni zwykli mawiać: „omnes viae Romam ducunt”, a my nowożytni wolimy – szczególnie we wrześniu – powiedzieć: „omnes viae Skępem ducunt”!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę