Apel Jasnogórski w czasie pielgrzymki Akcji Katolickiej Jasna Góra, 18 czerwca 2021 r.

1. Matko i Królowo naszego narodu! Przed Twoim jasnogórskim tronem stają w ten czerwcowy wieczór członkowie i księża asystenci Akcji Katolickiej, przybywający do Ciebie z doroczną pielgrzymką. Tutaj, na Jasnej Górze Zwycięstwa, chcemy umocnić ducha, wsłuchać się w bicie serca Matki, którego rytm prowadził i niezawodnie kieruje kolejnymi rzeszami Polaków.
W tym czasie – jak twierdzi papież Franciszek – „doświadczamy nie tylko epoki zmian, ale zmiany epoki. Jesteśmy zatem w jednym z tych momentów, w których zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Stanowią wybory, które szybko zmieniają sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania się i formułowania myśli, relacji między pokoleniami ludzkimi oraz rozumienia i przeżywania wiary i nauki” (Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji Bożego Narodzenia, 21 XII 2019 r.). Jeśli żyjemy w czasie zmiany epoki, potrzebujemy przemyślenia naszych wyborów, dostrzeżenia kryteriów właściwego postepowania. Nie chcemy tak ważnych decyzji podejmować bez Ciebie. Różne epoki i pomysły na świat się zmieniały, Ty jednak, Królowo naszego narodu, trwasz tutaj mimo ludzkich przeobrażeń i przypominasz ludziom naszego pokolenia, że są takie sprawy, których zmieniać nie wolno.
2. Pandemia bardzo jasno pokazała, że nie jesteśmy nieśmiertelni, a życie pojedynczego człowieka to tylko chwila, krótka epoka, która szybko przemija. Niemoralny dryf świata, obnażony w ostatnich miesiącach, objawił się w lęku bezradnego człowieka, który – przekonany dotychczas o własnej doskonałości – zobaczył, jak grząski jest piasek, na którym budował własną wizję życia, nierzadko pozbawioną wartości, a nawet wrogą Bogu. W obliczu coraz szerszej i szybszej laicyzacji polskiego społeczeństwa przychodzimy tutaj, by przypomnieć nam wszystkim konieczność propagowania i właściwego rozumienia „zdrowej nauki” (por. Tt 2,1). Przychodzimy, jak to zwykliśmy czynić, aby mimo „postchrześcijańskiego” myślenia coraz większych grup wierzących, przekonywać i skutecznie głosić nieprzemijającą, pewną i zawsze prawdziwą naukę wiary i moralności katolickiej.
Akcja Katolicka w naszej Ojczyźnie, jak nigdy dotąd, czuje się wezwana, by tworzyć „przymierze ducha”, łącząc ludzi, którym leży na sercu dobro każdego człowieka, prawda o świętym i pięknym moralnie życiu. Śladami św. Jana Pawła II wzywamy i obieramy Cię, Maryjo, za patronkę czasu zmiany epoki, a przez Twoje wstawiennictwo mówimy Bogu: „Dziękujemy […] za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez «Morze Czerwone», naucz nas być wolnymi” (Warszawa, 8 VI 1991 r.).
3. Stajemy przed Tobą, Królowo Polski, dziękując za dotychczasową opiekę nad nami, naszymi kołami parafialnymi i Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej. Przynosimy nasze wspomnienie wszystkich zmarłych, świadomych swojego powołania we wspólnocie wierzących, którzy tworzyli i podtrzymywali dzieło Akcji Katolickiej. Przed tym „ołtarzem Ojczyzny”, na który patrzyło tak wielu naszych przodków, przedstawiamy prośbę o mądrość i roztropność dla rządzących, o ducha służby i nawrócenie duszpasterskie dla pasterzy Kościoła, o cierpliwość w życiu małżeńskim i rodzinnym.
W szczególny sposób prosimy, Maryjo, o poruszenie polskich sumień, by były wrażliwe na wartości, nazwane w nauczaniu Kościoła katolickiego „nienegocjowalnymi”, które nie powinny być nigdy kwestionowane i podważane dla właściwego współżycia międzyludzkiego. Tymi wartościami są: ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, szacunek dla małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawo rodziców do wychowania dzieci w zakresie przekazu wartości moralnych.
Niech przyczynia się za nami św. Jan Paweł II, obrońca życia i rodziny, który odnowił dzieło Akcji Katolickiej w Polsce po 1989 r., a od 2017 r. jest jej patronem. Niech nie zabraknie w nas także siły do przypominania dzieła Czcigodnego Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego, nauczyciela katolickiej nauki społecznej, który przeprowadził Kościół w Polsce przez czerwone morze komunizmu do portu „Solidarności”, ponieważ wszystko postawił na Ciebie, Maryjo!
4. Najlepsza Matko! W Roku św. Józefa oraz w Roku Rodziny Amoris laetitia działalność Akcji Katolickiej, tego ważnego stowarzyszenia katolików świeckich w Polsce, zawierzamy Świętej Rodzinie, by jej cnoty umacniały księży asystentów i wszystkich członków w większej wrażliwości na sprawy zbawienia, a także w pełniejszym zaangażowaniu w budowanie społeczeństwa bardziej braterskiego, otwartego na podjęcie marzeń o nowym, lepszym moralnie świecie. Jego kształt zależy w znacznej mierze od przekonanych do wiary, nadziei i miłości wyznawców Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
„Królowo Polski, Królowo Aniołów!
Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie,
Lecz żadna z jego rozerwanych połów
Już się nie modli, o Mario, do Ciebie!
My jedni tylko, paląc się na stosie,
Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki –
Poznasz, Królowo, poddanych po głosie;
Bądź mym Aniołem, teraz i na wieki!”
(Zygmunt Krasiński, Hymn).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę