Poświęcenie nowego budynku Powiatowej Komendy Policji w Sierpcu

Sierpc, 8 kwietnia 2016 r.

Panie Komendancie,
Panie Inspektorze,
Panie Wojewodo,
Panie i Panowie Policjanci,
Szanowni Państwo,

Jestem ogromnie wdzięczny za możliwość uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu dla całej policji w Polsce a dla Sierpca poniekąd historycznym. To dla mnie osobiście zaszczyt i honor być tu z Państwem dzisiaj. Tym bardziej, że jest to moje pierwsze spotkanie z policją, jako młodego biskupa, i pierwsza posługa liturgiczna w Państwa środowisku.

Pragnę najpierw wyrazićPaństwu ogromną wdzięczność i uznanie za służbę, jaką codziennie pełnicie z profesjonalizmem i wielkim oddaniem. Nie są to puste słowa. Wczoraj w parafii Kraszewo pod Ciechanowem miało miejsce bandyckie włamanie na plebanię. I to właśnie policja stawiła się niemal natychmiast i była wsparciem dla proboszcza.

Bóg zapłać za służbę naszej kochanej Ojczyźnie i wszystkim obywatelom. Życzę, by ową służbę przeżywać jako misję!Papież senior Benedykt XVI powiedział kiedyś do żandaremeri watykańskiej, że „służba, pełniona z miłością, staje się modlitwą”. To cenna wskazówka i inspiracja. Życzę Państwu, bydbając o porządek publiczny zachować również porządek w sercu, a wraz nim spokój i pogodę ducha.

Niech Policję w Sierpcu, i w całej Polsce, strzeże św. Michał Archanioł, Państwa Patron. Przyzywajcie jego orędownictwa w walce przeciw siłom zła. Niech pomaga odnajdywać wewnętrzne światło.

Raz jeszcze dziękuję, że dane jest mi uczestniczyć w tej ważnej uroczystości i poświęceniu nowego posterunku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę