Pusty grób Jezusa jest otwartą na oścież Bramą Miłosierdzia

Wigilia Paschalna i Rezurekcja, Kolegiata św. Michała, 26 marca 2016 r.

1. Bracia i Siostry! Pan Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał!To wielka tajemnica, która tej świętej nocy przepełnia cały świat. Pan przeszedł ze śmierci do życia, dokonał Paschy. Grób Jezusa, to „jedyny na świecie grób, który nie budzi lęku”, co więcej, to grób, który daję nam wielką radość i nadzieję! Bo jest pusty!I ten pusty grób Jezusa jest otwartąna oścież Bramą Miłosierdzia. Sprawując tę uroczystą liturgię rezurekcyjną przechodzimy przez tę Bramę we wspólnocie zgromadzonego Kościoła i spotykamy Zmartwychwstałego Pana. Strumienie Jego miłosierdziadotykają każdego z nas, dają nam siłę do życia, umacniają wiarę, utwierdzają nadzieję i wlewają do serc Bożą miłość.

2. Kochani! Tej nocy liturgia przemawia do nas ogromnym bogactwem słowa Bożego i symboli. Naszą uwagę chciałbym zwrócić tylko na jednej rzeczywistości – rzeczywistości wody. Woda, to jedno z najpiękniejszych dzieł Boga, z którego Stwórca wyprowadził życie. Jest jak „płodna, życiodajna, odradzająca, oczyszczająca fala” (J.S. Pasierb). W mieście na Tumskim Wzgórzu – Płocku, w wizji św. Faustyny, woda wypływa z przebitego boku Jezusa, podobnie jak krew. Jest bladym promieniem na obrazie „Jezu, ufam Tobie!”. Ta święta woda przed laty obmyła nas w sakramencie chrztu z grzechu pierworodnego, przezwyciężyła naszą śmierć i dała nadzieję na nasze zmartwychwstanie. «My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus» (Rz 6, 3-4).Żyjmy tą prawdą! Żyjmy naszym chrztem!Rozpalmy w sobie łaskę naszego chrztu. Potrzebujemy wielkiego przebudzenia duchowego, my Polacy, ale także popadająca w obłęd niewiary Europa. Potrzeba oczyszczającej fali wody, której źródłem jest chrzest. Jeśli nie wrócimy do chrztu, do korzeni wiary i naszej tożsamości, jeśli nie będzie takiej właśnie fali, to zaleją nas inne fale: islamskich uchodźców nie utożsamiających się naszym światem wartości (wśród których niestety przybywają także terroryści). Jeśli nie wrócimy do chrztu, do naszych korzeni, zaleje fala chorej politycznej poprawności, coraz bardziej absurdalnej polityki europejskiej, zaleje nas fala relatywizmu, zaleje nas destrukcyjna ideologia równości kultur, wyniszczane będą sukcesywnie niezmienne wartości – godność życia ludzkiego, miłość małżeńska, rodzina i wiele innych. Obrazem tego, co może nas czekać są wyburzane setki kościołów, zamienianych na kawiarnie lub domy dla bogatych, co wręcz lawinowo ma miejsce w wielu krajach. W planach Francja ma wyburzenie łącznie 2800 (tak! Słownie: dwóch tysięcy ośmiuset) kościołów, z czego na pierwszej "krótkiej liście" znajdują się 242 obiekty (oprócz 18 już ostatnio wyburzonych).

3.Kochani Bracia i Siostry! W tę Wielką-Noc Zmartwychwstały Jezus mówi do nas wszystkich przede wszystkim „nie lękajcie się!” śmierci! Ale dziś mówi szczególnie „nie lękajcie się!”wejść w rzeczywistość śmierci i przejść przez Jego pusty grób – na oścież otwartą Bramę Miłosierdzia. „Nie lękajcie się!”żyć chrztem, trwać przy nim.Bądźmy wierni sakramentowi chrztu świętego. Wtedy będziemy także prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana! Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę