Homilia IX Płocki Maraton Biblijny – Katedra 16 maja 2016 r.

[czytania ze święta NMP, Matki Kościoła, tom VI, s. 148] 

Drodzy Moi! Niemiecki filozof epoki Oświecenia, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie w Królewcu, dzisiejszym Kaliningradzie -  Emmanuel Kant napisał: "Powstanie Biblii jako księgi dla ludu jest największym dobrodziejstwem w dziejach rodu ludzkiego. Wszelkie próby jej zdyskredytowania [...] są zbrodnią przeciwko ludzkości."

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Myślę, że nikogo spośród tutaj obecnych nie trzeba przekonywać o prawdziwości tych słów. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę odgrywa Pismo Święte zarówno w życiu poszczególnych ludzi, jak i w dziejach całych narodów, społeczeństw czy kultur. Nie trzeba nas o tym przekonywać, bo choć jesteśmy chrześcijanami różnych wyznań, to jednocześnie wszyscy jesteśmy ludźmi Jezusa Chrystusa i „ludem księgi” – czyli Biblii.

- Każdy z nas, czy to prawosławny, czy protestant, mariawita czy katolik, sięga do Księgi Rodzaju i z wiarą czyta historię praojca Adama, poznając początki naszego istnienia na ziemi i naszych kontaktów z Bogiem.

- Każdy z nas sięga do Ewangelii, aby nie tylko poznać, ale wręcz spotkać naszego Pana i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.

- Każdy z nas, czytając zapis Ewangelistów, chce być przy Bożym Synu: kiedy wchodzi w dzieje ludzkości poprzez tajemnicę Jego Narodzenia w Betlejem; kiedy naucza zgromadzone tłumy; kiedy dokonuje pierwszego cudu na weselu w Kanie Galijskiej na prośbę Maryi, swojej Matki; czy też kiedy oddaje za nas życie na drzewie Krzyża.

Tak, Kochani!  Powstanie Biblii (...) śmiało można nazwać jednym z największych dobrodziejstw w dziejach rodu ludzkiego, bo przecież to właśnie Pismo Święte pozwala nam tego wszystkiego doświadczyć. To ono przybliża nam dzieje relacji człowieka z Bogiem. To ono uświadamia naszą grzeszność i bezmiar miłosierdzia Stwórcy, który wciąż wychodzi nam naprzeciw z darem zbawienia i szuka każdego zagubionego człowieka, tak samo, jak szukał Adama wołając w rajskim ogrodzie:  Gdzie jesteś Adamie? To ono wreszcie jest nośnikiem Bożego Objawienia - prawdy, którą sam Stwórca zechciał nam o Sobie ukazać.

To unikalne dzieło zostało spisane na przestrzeni prawie szesnastu wieków, przez blisko 40 autorów. Poszczególne Księgi Biblii są także zapisem historii zbawienia, dziejów jednostek, ale i całych ludów, poruszając setki niezwykle ważnych tematów w sposób doskonale harmonijny i ciągły. I nie ma wątpliwości co do tego, że ta harmonia byłaby nieosiągalna bez Bożego działania.

Biblia wytrzymała próbę czasu jako najbardziej wartościowa Księga świata. Nawet dla wielu niewierzących w Boga, pozostaje Ona nośnikiem idei i wartości moralnych, kształtujących wzory postaw życiowych.

Moi Drodzy! Świadomi tego, jak wielkie znaczenie ma Biblia, stajemy przed zadaniem nieustannego zgłębiania Jej tajemnic. Jak pisał wielki poeta przełomu XVIII i XIX wieku, Johann Wolfgang Goethe: "Jestem przekonany, że Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie".

Rzeczywiście - ta niezwykła Księga domaga się nie tylko szacunku z naszej strony, ale także ciągłego poznawania i coraz lepszego rozumienia. Domaga się tego, aby brać ją do ręki i zagłębiać się w jej treść: poznawać i kochać.

Realizacji tego zadania wychodzą naprzeciw między innymi inicjatywy takie, jak ta, którą inaugurujemy tą uroczystą Eucharystią.

Zorganizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej IX już Płocki Maraton Biblijny to bowiem doskonała okazja do propagowania czytania i coraz lepszego poznawania ksiąg Pisma Świętego.

W tym miejscu, składam serdeczne podziękowanie pani Prezes Danucie Janickiej i Asystentowi Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej Ks. Piotrowi Marcowi oraz wielu innym osobom za wysiłek włożony w przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję gorąco wszystkim, którzy od wielu już lat, w to dzieło się włączają.

Słowa wdzięczności kieruję pod adresem naszych braci i sióstr - chrześcijan innych wyznań. Chociaż istnieją między nami pewne różnice, to jednak miłość i szacunek do Biblii jest elementem wspólnym dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Dziękuję za to, że tegoroczny Maraton Biblijny w Płocku możemy przeżywać w duchu ekumenicznym, jako jedna, wielka, chrześcijańska rodzina. Tak przecież było na początku: kiedy Jezus gromadził swoich uczniów, a Duch Święty posyłał ich, aby nieśli Ewangelię aż po krańce świata.

Kochani! Wczoraj w Kościele Katolickim przeżywaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj oddajemy cześć Maryi - Matce Kościoła. Niech zatem Ta, która wstawiła się u swego Syna za nowożeńcami z Kany Galilejskiej, ma w swej opiece rozpoczynające się dzisiaj dzieło Maratonu Biblijnego. A czytane przez nas słowa Pisma Świętego, niechaj będą dla nas nie tylko okazją do lepszego poznania Jezusa, ale także płaszczyzną osobistego spotkania z naszym Panem i Zbawicielem. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę