Homilia Maszewo - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – odpust ku czci św. Jadwigi Królowej i bierzmowanie – 8 czerwca 2014 r.

[Czytania: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23]

Temat: Budować wspólnotę wokół św. Jadwigi...

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

        Czcigodny Księże Kanoniku Henryku! Księże doktorze Michale! Drodzy bracia kapłani! Kochani kandydaci do bierzmowania, rodzice, świadkowie bierzmowania, nauczyciele, katecheci! Zaproszeni Goście! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

        1. Podczas kanonizacji Królowej Jadwigi, 8 czerwca 1999 roku w Krakowie, Jan Paweł II powiedział tak: "Raduj się dziś, Krakowie! Raduj się, bo nadszedł wreszcie czas, że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej. To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha."

        Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!Te słowa naszego wielkiego rodaka, tak niedawno ogłoszonego świętym, przypominają niezwykłą rolę, jaką w dziejach Europy i naszego kraju odegrała św. Jadwiga.  "To właśnie dzięki głębi jej umysłu i serca możliwe było budowanie pomostu pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem".

        Wśród licznych cnót i zalet świętej patronki tego Maszewskiego kościoła, właśnie na ten aspekt chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę. Dlaczego?

        2. Moi Drodzy! Parafia, każda parafia, to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy wierzą w Chrystusa i wspierają się wzajemnie. Ochrzczeni w imię Trójjedynego Boga i umocnieni Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, są za siebie nawzajem odpowiedzialni i pomagają sobie dzieląc się wyznawaną wiarą. To między innymi we wspólnocie parafialnej mają realizować się słowa św. Pawła przytoczone w dzisiejszym II czytaniu: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”. (1 Kor 12, 13)

        3. Znaczną część naszej płockiej diecezji stanowią parafie typowo wiejskie. Wioski i osady, w których wszyscy się nawzajem znają i niemal wszystko o sobie wzajemnie wiedzą. Pomagają sobie, kiedy ta pomoc jest potrzebna. Sąsiad może liczyć na sąsiada. Ludzie się spotykają, rozmawiają, są sobie bliscy.

        Są też w naszej diecezji parafieo wybitnie miejskim charakterze: duże - często wielotysięczne, w których panuje wielka anonimowość. I bardzo często nie tylko ksiądz nie zna swoich parafian a oni jego, ale także mieszkający tam ludzie nie znają siebie nawzajem.

        Gdzieś pomiędzy te dwie skrajności wpisuje się położona pod samym Płockiem parafia pw. św. Andrzeja Apostoła. Parafia Brwilno, której istotną część stanowi Maszewo Duże z wybudowanym niedawno kościołem pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej. Parafia ta ma szczególny charakter. Dlaczego?

        Ponieważ jej mieszkańcami są zarówno ludzie, którzy tutaj się urodzili, wzrastali, są związani z tą ziemią od wielu, wielu lat, jak i osoby, które wybudowały się tutaj kilka, czy kilkanaście lat temu. W tak zróżnicowanym środowisku potrzeba czegoś, co łączy, czegoś, co buduje, czegoś, co pozwala tworzyć wspólnotę.

        4. Jako chrześcijanie jesteśmy zjednoczeni przede wszystkim wokół Chrystusa - Tego samego Chrystusa o którym mówi nam odczytana przed chwilą Ewangelia, Tego, który "w dniu Zmartwychwstania, przyszedł tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. A Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok." (J 20, 19)

        Co jednak może być elementem budującym konkretną wspólnotę parafialną - Waszą wspólnotę?

- Nie będzie to zakład pracy - bo przecież każdy pracuje w innym miejscu.

- Nie będzie to ośrodek kultury - bo każdy ma przecież własne potrzeby w tej sferze.

- Nie będzie to nawet szkoła - bo znaczna część dzieci i młodzieży uczy się w Płocku.

Gdzie zatem szukać tego jednoczącego elementu?

        5. Moi Drodzy!Przed wiekami, Patronka tej Maszewskiej świątyni – św. Królowa Jadwiga, pomogła rzucić "pomost pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem". To Ona stała się elementem, który jednoczył Polskę i Litwę, na wspólnej drodze budowania chrześcijaństwa.

        I dzisiaj, w tej wspólnocie parafialnej, to właśnie Ona może się stać swoistym zwornikiem: zewnętrznym znakiem od Boga, który będzie gromadził ludzi jednej myśli, jednego ducha, jednej wiary: chrześcijan mieszkających na tej ziemi. Wszystkich chrześcijan: tych, których wiara umacniana jest przez dziesiątki lat życia i tych, którzy dopiero dzisiaj otworzą się na jej pełnię przyjmując dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Drodzy Kandydaci do bierzmowania! Jak Maryja i Apostołowie zebrani w jerozolimskim Wieczerniku zostali napełnieni Mocą z wysoka, podobnie i wy przyjmijcie z wiarą, nadzieją i miłością w sercu Ducha Pańskiego. Wołajcie słowami Sekwencji: „Przyjdź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie”. 

        6. Siostry i Bracia! Cieszę się, że możemy dzisiaj poświęcić pomnik Królowej Jadwigi. Ilekroć przyjdziemy do tego Kościoła, to wpatrując się w tę figurę, będziemy mogli za wstawiennictwem Patronki tej świątyni - naszej Patronki - zanosić do Boga prośby, przebłagania i dziękczynienia.

        Klękając przed obecnym tu Najświętszym Sakramentem możemy też mieć pewność, że osoby, które klęczą obok nas - nawet, jeśli ich nie znamy - to nasi bracia i siostry w wierze. Wyznawcy Jezusa Chrystusa i czciciele świętej Jadwigi.

        Ta świadomość niech nam pomaga budować tutaj, w Maszewie, prawdziwą wspólnotę parafialną. Wspólnotę, w której, „z pomocą Ducha Świętego, będziemy mogli mówić, że:"Panem jest Jezus". (1 Kor 12, 3b)

        Święta Jadwigo Królowo! Wpatrując się w Twój wizerunek prosimy cię, byś jednoczyła dzisiaj chrześcijan tak, jak przed wiekami jednoczyłaś narody Polski,  Litwy i Rusi. Umacniaj tę wspólnotę parafialną. Oręduj za młodzieżą, która za chwilę przyjmie sakrament bierzmowania. Pomóż przezwyciężać wszelkie podziały i trudności i spraw, abyśmy stanowili jedno, zgodnie z wolą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę