Homilia Nawiedzenie parafii w Białej przez figurę Św. Michała Archanioła – niedziela 10 lutego 2019 r.

[czytania 5 niedziela zwykła, rok C]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Czcigodny Księże Zbigniewie, Proboszczu wspólnoty pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Białej; Drodzy bracia kapłani;

[Wielebne Siostry Zakonne; Szanowni przedstawiciele władz samorządowych], Drodzy członkowie pocztów sztandarowych; Druhowie Strażacy oraz uczniowie tutejszych szkół; Kochani parafianie i czciciele Świętego Michała Archanioła!

W San Colombo na terenie Hiszpanii żyła w XIX w. siostra Filomena - karmelitanka bosa, która umarła w opinii świętości. W swoich modlitwach często pytała Boga, co należy czynić, aby zapewnić większą chwałę Panu Bogu i Kościołowi. Wtedy objawił się jej św. Michał Archanioł i rzekł do niej trzy razy na potwierdzenie powagi i ważności tego, co mówił: „ Rozgłaszaj moją wielkość. Głoś wszędzie o mojej wielkości. Mów wiele o mojej potędze…”.

Świątobliwa zakonnica zrozumiała wtedy niezmierną potęgę i władzę tego Archanioła. Uświadomiła sobie, że spośród wszystkich duchów niebieskich jest on najdoskonalszym i największym. To właśnie on – Archanioł Michał szczególną opieką otacza swoich czcicieli w życiu, przy śmierci i po zgonie.

W kolejnym objawieniu św. Michał Archanioł powiedział do siostry Filomeny tak: „ Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, którzy mnie się poświęcą, ci bowiem nie zginą”.

Szczęśliwy naród, miasto, rodzina, człowiek – a dzisiaj możemy dodać: szczęśliwa parafia, która oddaje się pod opiekę św. Michała Archanioła. Dlaczego szczęśliwa? Ponieważ zgodnie z tradycją św. Michał wprowadza dusze do nieba, a swoich czcicieli broni na Sądzie przed Bogiem i wyprowadza z czyśćca w swoje święto.

Umiłowani! Do grona tych, którzy oddali się już pod opiekę Wodza zastępów niebieskich dołącza dzisiaj wasza wspólnota parafialna. Przeżywacie bowiem niezwykłe wydarzenie, w którym także ja mam możliwość uczestniczyć -nawiedzenie parafii przez figurę św. Michała Archanioła. To spotkanie – takiego pozwolę sobie użyć słowa – spotkanie ze św. Michałemw znaku jego figury to doskonała okazja, aby zawierzyć i całą wspólnotę parafialną i każdego, kto do tej wspólnoty przynależy, opiece tego wielkiego Patrona. Patrona, który może i chce nam pomagać, chce się nami opiekować, chce nas wspierać. Bo przecież taką właśnie rolę pełnią aniołowie: wielbią Boga i niosą pomoc człowiekowi.

Przypomina nam o tym dzisiejsza niedzielna liturgia słowa: w pierwszym czytaniu widzimy całe zastępy serafinów, stojących wokół tronu Najwyższego i wołających: „ Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

Kiedy zaś prorok Izajasz zmaga się ze swymi wątpliwościami co do posłania i misji powierzonej mu Boga, to właśnie jeden z aniołów przybywa mu z pomocą, oczyszcza go i umacnia do podjęcia misji zleconej przez Pana Boga.

Zaś w Psalmie śpiewanym dzisiaj (Ps 138), wyznaliśmy wspólnie, że właśnie wobec aniołów chcemy wielbić Boga naszym śpiewem - chcemy dołączyć do ich chóru i razem oddawać chwałę Najwyższemu.

Św. Paweł Apostoł w drugim czytaniu, choć nie wspomina bezpośrednio o aniołach, to mówi o najważniejszym wydarzeniu w dziejach ludzkości - wydarzeniu, w którym aniołowie także uczestniczyli. Oto Apostoł Narodów przypomina o zmartwychwstaniu Chrystusa, a jak dobrze wiemy to nie kto inny, jak jeden z aniołów ukazał się niewiastom przybyłym do grobu i powiedział o tym, co się wydarzyło w noc zmartwychwstania.

Kochani moi!W Biblii aniołowie pojawiają się ponad 300 razy, w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Czasem ukazani są jako ci, którzy oddają chwałę Bogu, są Jego posłańcami, czasem przychodzą z pomocą ludziom w potrzebie. Trudno byłoby sobie wyobrazić bez nich:

- narodzenie Jezusa, gdzie śpiewają: „ Chwała na wysokości Bogu”,

- mękę w Ogrójcu, gdzie anioł umacnia Jezusa,

- albo wspomniane już zmartwychwstanie, kiedy w poranek wielkanocny mówią do kobiet u grobu: „ Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”.

Autor Listu do Hebrajczyków tak mówi: „ Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie”, czyli mówiąc najprościej: „ anioł jest po, aby nam pomagać”.

Siostry i Bracia!W kontekście tej prawdy zastanawia fakt, że nawet pobożni ludzie jakoś rzadko pamiętają o aniołach i powierzają się ich opiece. Tak rzadko szukamy ich pomocy, tak rzadko się do nich modlimy. A szkoda, bo przecież wielka jest moc tych Bożych Posłańców, wielka siła i wielkie łaski można za ich pośrednictwem otrzymać.

Dlatego cieszę się, że dzisiaj wspólnota parafialna w Białej spotyka się z św. Michałem Archaniołem, zawierza się Jego opiece. To doskonała okazja, aby odnowić naszą osobistą więź z aniołami.

- Okazja, aby znowu - tak, jak w dzieciństwie - zacząć odmawiać codziennie: „ Aniele Boży, Stróżu mój”.

- Okazja, aby z wiarą popatrzeć czasem na ten - tak dobrze znany wszystkim - obraz, na którym Anioł Stróż pilnuje, by dzieci przeszły bezpiecznie przez kładkę.

- Okazja, aby uwierzyć na nowo, że skoro anioł jest dla ludzi, to jest także i dla mnie. A gdy w sercu będzie taka wiara, to i na pomoc aniołów będę mógł liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niech zatem peregrynacja figury św. Michała Archanioła, będzie czasem spotkania, zawierzenia i umocnienia relacji za aniołami, którzy chcą nas wspierać w naszej drodze ku zbawieniu. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę