Homilia Niedziela Palmowa – Płock kościół św. Jadwigi, 29 marca 2015 r.

Czcigodni Księża, Drodzy Klerycy i Siostry Zakonne, Kochani uczestnicy Diecezjalnego Spotkania Młodzieży i Synodu Młodych naszej Diecezji! Serdecznie was wszystkich witam i pozdrawiam w kościele św. Jadwigi w Płocku oraz przy radioodbiornikach. 

Czcigodni Księża, Drodzy Klerycy i Siostry Zakonne, Kochani uczestnicy Diecezjalnego Spotkania Młodzieży i Synodu Młodych naszej Diecezji! Serdecznie was wszystkich witam i pozdrawiam w kościele św. Jadwigi w Płocku oraz przy radioodbiornikach. 

        1.Każdego roku w Niedzielę Palmową, przeżywamy niezwykłe wydarzenie, które rozpoczęło Chrystusową drogę ku śmierci i zmartwychwstaniu. Oto pełen entuzjazmu tłum wita Jezusa, który na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. Szczęśliwi ludzie pozdrawiają swojego Króla, wznoszą okrzyki pełne radości. W ich dłoniach palmowe gałązki, które rzucane na ziemię, niczym dywan prowadzą Jezusa ku Jego przeznaczeniu. Radość, entuzjazm, zachwyt, nieopisane wręcz szczęście - bo oto przybywa Król, potomek Dawida.

        Wśród radosnych okrzyków "Hosanna Synowi Dawidowemu!", zgromadzony w Świętym Mieście tłum gotów jest iść za Jezusem: uwierzyć w Niego, uwierzyć Jemu...

        2. Moi drodzy! Tak, jak do Jerozolimy przybyli ludzie z różnych zakątków Palestyny, tak do Płocka przybyła dzisiaj młodzież z różnych, nawet tych najdalszych parafii naszej diecezji. I tak, jak tłum Izraelitów z radością witał Jezusa wyznając w ten sposób swoją wiarę w Niego, podobnie my przybyliśmy tutaj, aby wyznać naszą wiarę. Z Waszych młodych serc, rozlega się dzisiaj jakże radosne i pełne zaufania: "Hosanna".

        Rozlega się to "Hosanna" poprzez Waszą modlitwę i wspólne śpiewy. Ale nie tylko! Rozlega się ono bowiem na wiele różnych sposobów! Rozbrzmiewa to "Hosanna" poprzez:

- Wasze zaangażowanie w to ważne wydarzenie, jakim jest Synod Diecezjalny;

- poprzez Wasz aktywny udział w naszym Diecezjalnym Synodzie Młodych;

- poprzez wspólne redagowanie przesłania Synodu Młodych dotyczącego przyszłości Kościoła Płockiego, które jako owoc Waszej wczorajszej refleksji złożycie na tym ołtarzu;

- poprzez rozpoczęte już przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

        3. Kochani moi! Jako biskup tej diecezji, cieszę się niezmiernie, bo przecież to wszystko jest wyrazem Waszego zawierzenia Chrystusowi - Waszej wiary w Chrystusa. I z całego serca, już teraz, dziękuję za te dobre dzieła, które dokonują się dzięki Waszemu zaangażowaniu! Dziękuję za to Wasze "Hosanna", którym na tak wiele różnych sposobów wyznajecie swoją wiarę w naszego Pana i Zbawiciela.         Dziękuję, ale jednocześnie zwracam się do Was z ogromną prośbą. O co chcę Was prosić?

        Jak zapewne pamiętacie, tłum, który witał Jezusa w Jerozolimie z gałązkami palmowymi w dłoniach, już za chwilę zmieni swe oblicze. Zamiast radosnego "Hosanna" z ludzkich ust rozlegnie się pełne gniewu wołanie: "Na krzyż z Nim!". Ci sami ludzie.  To samo miejsce.  Ten sam Chrystus. Ale jakże radykalna zmiana ludzkich postaw! Tak niewiele było trzeba, aby podburzony przez arcykapłanów tłum zmienił swoje podejście do Jezusa... I z przekonaniem równie wielkim, jak wtedy, gdy chciał obwołać Jezusa Królem, domagał się teraz Jego ukrzyżowania.

        4. I tutaj kryje się moja prośba do Was. Prośba o wierność. Poeta Jerzy Liebert, w jednym ze swoich wierszy tak napisał:

„Uciekałem przed Tobą w popłochu;

Chciałem zmylić, oszukać Ciebie

Lecz co dnia kolana uparte;

Zostawiały ślady na niebie (...)

Jedno wiem i innych objawień;

Nie potrzeba oczom i uszom

Uczyniwszy na wieki wybór;

W każdej chwili wybierać muszę.”

        5. Drodzy Młodzi Przyjaciele!Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę...Niedziela Palmowa to wielkie wołanie o wierność:

- Wierność dokonanym wyborom.

- Wierność Bożemu Słowu.

- Wierność Eucharystii.

- A przede wszystkim wierność Chrystusowi.

        Tak - wierność Chrystusowi! Bo przecież, jak napisał papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Dzień Młodzieży, odwołując się do naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II: „W Chrystusie znajduje się wypełnienie waszych marzeń o dobru i szczęściu. Tylko On może zaspokoić wasze oczekiwania, tak często zawiedzione fałszywymi obietnicami świata. (…) <<To On jest pięknem, które tak was pociąga. To On wzbudza w was pragnienie radykalnych wyborów, które nie pozwala wam iść na kompromisy. To On każe wam zrzucać maski, które zakłamują wasze życie. To On odczytuje w waszych sercach decyzje najbardziej autentyczne, które inni chcieliby zagłuszyć. To Jezus wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swego życia coś wielkiego.>>"

        Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę...Jesteśmy tutaj w Niedzielę Palmową razem. Wybraliśmy Chrystusa. Bądźmy zatem wierni temu wyborowi.Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę