Homilia, Sierkowizna 80 lecie powstania parafii–24 XI 2018 r.

[czytania z soboty 33 tygodnia zwykłego, rok II]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodny Księże Proboszczu Sławomirze! Drodzy kapłani Dekanatu Przasnyskiego! [Wielebne Siostry Zakonne], Mili Goście Jubileuszowi! Kochani mieszkańcy parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie!

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Dnia 6 sierpnia 1938 r.błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski wydał rozporządzenie w sprawie erygowania tutejszej parafii. Zapisał w nim takie słowa: „Celem ułatwienia mieszkańcom wsi Skierkowizna oraz sąsiednich spełniania obowiązków religijnych, po wysłuchaniu osób zainteresowanych oraz Kapituły Katedralnej w Płocku zgodnie z kan. 1427 i 1428 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem erygujemy w Skierkowiźnie, dekanatu przasnyskiego, nową Parafię św. Andrzeja Boboli z kościołem parafialnym p.w. świętego Izydora”.

Moi Drodzy!Ta decyzja błogosławionego Pasterza płockiej diecezji była owocem wysiłków i starań księdza Kazimierza Gwiazdy - wikariusza z Przasnysza, który wiedząc, że mieszkańcy tej ziemi muszą pokonać aż 15 kilometrów do najbliższego kościoła w Przasnyszu, postanowił wybudować tutaj świątynię. W jego wspomnieniach można przeczytać takie słowa: „Jeżdżąc do chorych w parafii, do odległych od Przasnysza o kilkanaście kilometrów wiosek po trudnej piaszczystej szosie, powziąłem myśl, by utworzyć w Skierkowiźnie nową parafię”.

Od samego początku Pan Bóg temu zamysłowi błogosławił, jak gdyby chciał, aby to dzieło zrealizowane zostało jak najprędzej. W tym czasie bowiem w Janowie wybudowano nowy, murowany kościół. Dotychczasowy drewniany okazał się niepotrzebny. W 1936 r. ks. Gwiazda odkupił obiekt od janowskiej parafii i przywiózł do Skierkowizny. Po dwóch latach intensywnych prac, Arcybiskup Nowowiejski mógł erygować nową parafię.

Siostry i Bracia!Od osiemdziesięciu już lat, wokół tej świątyni, tworzycie wspólnotę parafialną, w której razem możecie zwracać się do Boga we wszystkich ważnych dla was sprawach. Możecie to robić pod przewodnictwem własnego pasterza – księdza Proboszcza Sławomira Wądołka. Przez długie lata duszpasterzował wśród was niezapomniany Ks. Kanonik Sylwester Szadkowski. Dobrze, że o nim pamiętacie. Cieszę się, że mogłem przed Mszą Św. poświęcić na cmentarzu parafialnym pomnik nagrobny śp. Księdza Sylwestra i pomodlić się razem z wami o zbawienie wieczne dla niego.

Razem więc stanowicie – Najmilsi - rodzinę parafialną, dzięki czemu, na drodze zwanej życiem, nikt z was nie jest sam. Wspólnie możecie spotykać się w tym pięknym kościele, aby uczestniczyć w Eucharystii i wsłuchiwać się w Boże słowo.

To tutaj Jezus wyjaśnia nam tajemnice życia zarówno doczesnego, jak i wiecznego – podobnie, jak robił to przed dwoma tysiącami lat odpowiadając na trudne i podchwytliwe pytania uczonych w Piśmie. Przypomniała nam o tym dzisiejsza Ewangelia, która ukazuje spotkanie Jezusa z saduceuszami. Chcąc Go sprowokować i ośmieszyć Jego naukę, przedstawili absurdalny przypadek kobiety mającej siedmiu mężów, braci umierających jeden po drugim. Później zapytali: Skoro wszyscy zmartwychwstaną, to z kim wtedy będzie ta zamężna kobieta?Pan Jezus jednak przejrzał ich podstęp i udzielił odpowiedzi, wobec której uczonym w Piśmie pozostało powiedzieć tylko jedno: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”.

Siostry i Bracia!Dzięki świątyni, która osiemdziesiąt lat temu stanęła na tej ziemi, my także mamy miejsce do którego możemy przychodzić z naszymi pytaniami, wątpliwościami, z problemami, które przynosi codzienne życie. Różnimy się oczywiście od biblijnych Saduceuszów tym, że w naszych sercach nie ma podstępu.

My chcemy tak po prostu spotkać Jezusa, opowiedzieć Mu o naszym życiu, wysłuchać Jego słów, nakarmić się chlebem dającym wieczne życie. Chcemy przy kratkach konfesjonałów zostawić ciężar naszych grzechów, przy chrzcielnicy wprowadzać najmłodszych do grona dzieci Bożych.

I ten kościół, ta świątynia, w której jesteśmy, daje nam taką możliwość. Co więcej! To miejsce sprawia, że w tym naszym stawaniu wobec Boga nie jesteśmy sami! Przynależność do konkretnej parafii zawsze bowiem daje siłę, umacnia w trudnych chwilach, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzrostu wiary.

To tutaj, razem z tymi, których nazywamy braćmi i siostrami w wierze, wspólnie możemy zanosić do Boga nasze modlitwy: mówić Mu o troskach i zmartwieniach, ale także dzielić się z Nim swoimi radościami, nadziejami, swoim szczęściem.

Kochani moi!W dzisiejszym Psalmie śpiewaliśmy, że To Pan jest naszą mocą i warownią, osłoną i wybawcą. Mając na miejscu świątynię i kapłana, macie możliwość spotykać się z Panem - z Jezusem Chrystusem i oddawać pod Jego opiekę. Jednocześnie możecie umacniać się wzajemnie poprzez wspólną modlitwę, wspólny udział w sakramentach Kościoła, a zwłaszcza w sakramencie Eucharystii.

Dzisiaj, w dniu, kiedy wasza Parafia przeżywa osiemdziesiątą rocznicę swego istnienia, z całego serca proszę Boga o to, aby dla każdego i każdej z was, ta świątynia była zawsze miejscem modlitwy - modlitwy autentycznej, pełnej wiary, modlitwy wzajemnej. A św. Andrzej Bobola - wasz Patron, niechaj waszym modlitwom zawsze towarzyszy i zanosi je przed Boży Tron. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę