Homilia Wigilia Paschalna – Katedra 15 kwietnia 2017 r.

[czytania z Wigilii Paschalnej]

 

Krzysztof Kamil Baczyński, w wierszu „Wielkanoc” tak pisał:

I niech się święci w świetle wirowanie pyłu,

i niech się święci ten dzień, co jest miłość,

ten dzień, co niósł na sobie przez trumny i ruchy

złożenie w grobie ciałem, a wstawanie duchem.

        Umiłowani Bracia i Siostry! W tych pięknych i jakże głębokich strofach, poeta ujął odwieczną prawdę dotyczącą ludzkiego życia i naświetlił ją tajemnicą dzisiejszej nocy. Jaka to prawda i jaka to tajemnica? Kto jest człowiekiem, temu cierpienie i śmierć pisane są na ziemi. Znali tę prawdę moraliści i filozofowie Starożytnej Grecji i Rzymu, znali ją mędrcy Babilonu i uczeni Izraela. Ale dzisiejsza noc rozjaśnia mroki tej prawdy tajemnicą Chrystusowego zwycięstwa:

- ta noc jest nocą światła, które rozdziera zasłonę ciemności;

- ta noc jest nocą słowa, które przypomina prawdę o Bożej miłości i miłosierdziu;

- ta noc jest nocą wody, która obmywa i oczyszcza;

- ta noc jest wreszcie nocą wiary, która bez lęku pozwala przekroczyć bramę śmierci. Bez lęku, bo przecież za nią kryje się nowe życie.

        Przypomniał nam o tym św. Paweł Apostoł:My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6,3n)

        Drodzy Moi! Od śmierci i zmartwychwstania Jezusa, nasze życie i nasza śmierć mają charakter paschalny. Sam Zbawiciel uczynił je paschą – to znaczy przejściem z trudów życia ziemskiego do udziału w radości życia wiecznego.

        Dzięki paschalnemu charakterowi naszego życia i naszej śmierci możemy jednoczyć się z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Jego zwycięstwo sprawiło, że my także możemy ciągle powstawać na nowo:

- możemy codziennie zaczynać od nowa, rozpoczynać to, co nam się wczoraj nie udało;

- możemy dźwigać się ze śmierci grzechu do życia w łasce;

- możemy wracać z oddalenia od Boga do bliskości z Nim;

- możemy zmartwychwstać z cierpienia i bólu do duchowej radości i nadziei.

        Paschalny charakter ma nasze codzienne życie, ale paschalny charakter ma także nasza śmierć, bo przecież, jak mówi prefacja, którą modlimy się podczas pogrzebów: W Nim, w Chrystusiezabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłego zmartwychwstania. Albowiem życie twoich wiernych o Panie zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdziemy go nie ręką uczynioną, lecz wiecznie trwały w niebie.

        Siostry i Bracia! Wszyscy zostaliśmy stworzeni i powołani do życia w Bogu. Jednak przez grzech pierworodny, człowiek zamknął sobie dostęp do Niego. Dopiero Boży Syn - Jezus Chrystus, przez swą śmierć i zmartwychwstanie wyzwolił nas z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Otworzył nam na nowo dostęp od życia wiecznego i dał nam w nim udział przez sakrament chrztu.

        Naszym zadaniem jest wzrastać w życiu Bożym i robimy to, jeśli postępujemy według zasad Ewangelii i Bożych przykazań. To jest nasza droga, nasze przejście, nasza pascha... To jest, według słów poety: ten dzień, co niósł na sobie przez trumny i ruchy - złożenie w grobie ciałem, a wstawanie duchem.

Umiłowani! Jezus prawdziwie zmartwychwstał! On żyje! Niech Jego Pascha umacnia nas w drodze ku życiu wiecznemu, abyśmy nawet w najtrudniejszych momentach naszej egzystencji nie tracili nadziei i z ufnością patrzyli w przyszłość.

        W tej godzinie największej chrześcijańskiej radości, życzę wam tutaj obecnym oraz naszym radiosłuchaczom i wszystkim umiłowanym diecezjanom wszelkich łask od Zmartwychwstałego:

- niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana obdarza Was dobrym zdrowiem, radością i siłą do podejmowania stających przed wami każdego dnia nowych zadań;

- niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak bardzo potrzebuje cały dzisiejszy świat;

- niech wreszcie w znaku pustego grobu napełnia pokojem i pewnością, że jesteśmy ludźmi paschalnymi, ponieważ w Jezusie  przechodzimy ze śmierci do życia. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę