Homilia - XXV-lecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – Katedra 30.08.14

[Czytania z soboty 21 tygodnia zw. rok II]

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni księża proboszczowie; księże profesorze; księże asystencie

Szanowni przedstawiciele władz miejskich i samorządowych,

Szanowni Panowie Prezesi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,

Drodzy Państwo współtworzący Stowarzyszenie,

Mili goście jubileuszowi! 

  1.Kochani Siostry i Bracia! Podczas audiencji ogólnej 24 kwietnia 2013 roku, Papież Franciszek komentował odczytaną przed chwilą przypowieść o talentach. Zauważył wtedy, że oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa to czas działania, czas, w którym należy sprawić, by zaowocowały dary Boże, nie dla nas samych, lecz dla Chrystusa, dla Kościoła i dla innych ludzi. „Zwłaszcza dzisiaj – mówił papież – w tym czasie kryzysu, jest ważne, by nie zamykać się w sobie, zakopując swoje talenty, swoje bogactwa duchowe, intelektualne, materialne, to wszystko, czym obdarzył nas Pan, ale otworzyć się, być solidarnymi, zwracać uwagę na bliźniego".

Moi Drodzy! Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przeżywać tę Eucharystię wśród osób, które idą drogą wskazaną przez papieża Franciszka. Bo przecież Stowarzyszenie Rodzin Katolickich skupia tych, którzy nie chcą zakopać swoich talentów, ale robią wszystko, aby dzielić się nimi z drugim człowiekiem. Wchodząc na stronę internetową Wydziału Duszpasterskiego naszej diecezji, można znaleźć informacje na temat zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie. Należą do nich:

- kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny;

- działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia;

- działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej;

- inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej;

- promocja i organizacja wolontariatu”.

2. Siostry i Bracia! Kształtowanie, działanie, przeciwdziałanie, upowszechnianie, inicjowanie, promocja, organizacja… Wszystkie te słowa, które wyrażają istotę zadań Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, mają charakter dynamiczny. Wszystkie wskazują na potrzebę działania: działania na rzecz Kościoła, społeczeństwa, ojczyzny, drugiego człowieka, a nade wszystko rodziny.

Ta dynamika stanowi istotny wyraz zaangażowania we współpracę z Bogiem w rozwijaniu powierzonych talentów. Również święty Jan Paweł II podkreślał potrzebę aktywności na płaszczyźnie budowania i wspierania rodziny katolickiej.

Omawiając wspólnoty kościelne, stowarzyszenia i ruchy, zaangażowane w duszpasterstwo rodzin, nasz wielki rodak napisał w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio takie słowa: „Zadaniem ich będzie rozbudzanie w wiernych żywego poczucia solidarności, ułatwianie prowadzenia życia inspirowanego Ewangelią i wiarą Kościoła, kształtowanie sumień według chrześcijańskich wartości, a nie według opinii publicznej, zachęcanie do dzieł wzajemnej miłości oraz miłości do innych w duchu owego otwarcia, który sprawia, że rodzina chrześcijańska staje się prawdziwie źródłem światła i zdrowym zaczynem dla innych rodzin”(nr 72).

3. Umiłowani! Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, już od 25 lat realizuje te zadania, służąc Bogu, Kościołowi i rodzinie. Członkowie Stowarzyszenia, wsłuchani w nauczanie Kościoła, ale także w głos swoich sumień, podejmują rozliczne inicjatywy, których celem jest umacnianie i uświęcanie polskich rodzin. Poprzez swoją służbę w Stowarzyszeniu, staracie się ukazywać prawdziwą wartość rodziny, nie tyle jako podstawowej komórki społecznej, ale przede wszystkim  jako wspólnoty kochających się osób. Bo przecież Bóg w Trójcy Świętej sam jest wspólnotą kochających się Osób i pragnie, aby każdy człowiek żył we wspólnocie miłości nie tylko z Nim lecz także z ludźmi. Dlatego Stwórca ustanowił tę niezwykłą wspólnotę miłości między ludźmi, jaką jest małżeństwo i rodzina. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stoi na straży tej wspólnoty i broni jej przed różnymi zagrożeniami.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest to zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak powszechnie deprecjonuje i ośmiesza się rodzinę – zwłaszcza katolicką rodzinę czy rodzinę wielodzietną.

Promowanie wolnych związków oraz związków homoseksualnych, jako alternatywy wobec sakramentu małżeństwa; fala rozwodów; ukazywanie dzieci jako czegoś, co ogranicza i w dodatku dużo kosztuje… To wszystko nie tylko podkopuje w ludziach wiarę w sens małżeństwa sakramentalnego, w sens poświęcenia dla bliskich, ale także wydaje gorzki owoc w postaci niżu demograficznego, który skutkuje m.in. zamykaniem szkół, zwalnianiem nauczycieli, i rosnącą obawą o nasze przyszłe emerytury.

4. Taka sytuacja domaga się działania ze strony katolików, którzy poprzez pozytywny przekaz i świadectwo swego małżeńskiego i rodzinnego życia, zdołają zachęcić innych do pójścia drogą, którą wskazuje Kościół. Święty Paweł w czytanym dzisiaj fragmencie Listu do Koryntian, kieruje do nas wezwanie: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu!” (Kor 1, 26). Te słowa dotyczą każdego i każdej z was. Wszyscy mamy bowiem stale na nowo odczytywać nasze  powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Naszym wspólnym powołaniem jest promowanie chrześcijańskich wartości i obrona chrześcijańskiej rodziny w czasach pełnych zamętu oraz inwazji cywilizacji śmierci.

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”! Patrząc na was Kochani, wiem, że podjęliście to Pawłowe wezwanie i próbujecie na nie odpowiedzieć codziennym życiem. W jaki sposób?

- Nie zamykając się w sobie.

- Nie zakopując swoich talentów.

- Nie ukrywając w ziemi darów, które dał nam Bóg.

Ale dzieląc się z bliźnimi swoim bogactwem duchowym, intelektualnym i materialnym - tym wszystkim, czym obdarzył nas Pan. Z wdzięcznością myślę przy ołtarzu Pańskim o wszystkich, którzy ćwierć wieku temu byli u początków Stowarzyszenia. Pamiętam też o tych, którzy odeszli już do wieczności. Jest wśród nich Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, który jako biskup płocki był spiritus movens przedsięwzięcia.

5. Kochani! Dziś  w dniu jubileuszu z serca dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich naszej diecezji za to, że już od ćwierć wieku idą tą właśnie drogą:

- drogą kształtowania katolickich postaw wobec małżeństwa i rodziny;

- drogą zaangażowania w działalność charytatywną;

- drogą działania na rzecz osób zagubionych i potrzebujących.

- drogą promocji wartości rodziny poprzez masowe imprezy takie jak: Orszak Trzech Króli czy Marsz dla życia i rodziny

Jednym słowem: drogą dzielenia się swoimi talentami. Czas spędzony na tej drodze, możemy nazwać za papieżem Franciszkiem, czasem owocowania darów Bożych dla Chrystusa, dla Kościoła i dla innych ludzi.

Dziękuję wam, kochani, za pełnioną posługę i zaangażowanie. Dziękuję za roztropne wykorzystanie swoich talentów, również w ramach prac 43 Synodu Diecezji Płockiej. Bo mądrze wykorzystuje talenty ten, kto poprzez nie służy Bogu i ludziom. Jak bowiem mówił papież Franciszek: „Życie nie jest dane nam po to, abyśmy je zazdrośnie chowali dla siebie samych, ale abyśmy je dawali."

        Niech wspiera was nadal i umacnia w tym dziele Święta Rodzina z Nazaretu. Amen!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę