Słowo Biskupa Płockiego na zakończenie procesji ulicami miasta z Krzyżem ŚDM

Rypin 15 września 2015 r.

Drodzy Mieszkańcy Rypina!

Kochana Młodzieży!

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Dobiega końca peregrynacja Krzyża ŚDM oraz Ikony Matki Bożej ulicami grodu nad Rypienicą.

Szliśmy z krzyżem i za krzyżem, który jest najstarszym symbolem Chrystusa i Jego wyznawców.

Krzyż przebył w ludzkich dziejach niezwykle długą drogę. Od znaku haniebnej śmierci, aż do symbolu triumfu życia nad śmiercią. Krzyż jest „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”. Powiedziałem w Płocku 6 września na powitaniu Krzyża ŚDM, że budzi on skrajne emocje w człowieku – od miłości do nienawiści. Tak było w przeszłości, tak jest obecnie i tak będzie w przyszłości. Obok krzyża Chrystusowego nie można bowiem przejść obojętnie.

Mamy do czynienia – Drodzy Moi – z niezwykłym paradoksem krzyża. Ludzkość – potrzebuje zbawczego krzyża, ponieważ z grzechu i śmierci nie ma wyjścia o własnych siłach. A gdy przynosi je tajemnica krzyża, to nowoczesne społeczeństwo, człowiek XXI wieku – odrzuca ten krzyż. Ten paradoks krzyża, ten sprzeciw wobec znaku Bożej męki, widoczny jest dziś w Europie i w naszej Ojczyźnie.

I dlatego – Kochani - trzeba dziś wyruszyć krzyżowi na ratunek. Aby współczesny człowiek, ten młody i ten stary, na nowo mocno związał się krzyżem, z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

To dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II uczynił z krzyża symbol Światowych Dni Młodzieży, których był inicjatorem. Wielki, prosty, drewniany krzyż wędrował z młodymi po wszystkich kontynentach, gromadząc wokół siebie miliony. Papież nawoływał na całym świecie młodzież do obrony krzyża, i do otwierania na oścież drzwi Temu, który na nim odkupił świat. Jakby przewidywał, że przyjdzie im w przyszłości stanąć w obronie Chrystusowego krzyża.

Tego wieczoru ten właśnie Krzyż stanął na Placu przy Nowym Rynku w Rypinie.

„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem”.

Drodzy młodzi przyjaciele! Za Świętym Janem Pawłem proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która wyraziła się przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Siostry i bracia! Bądźmy naprawdę świadkami tej Miłości! Łagodnie, ale gdy trzeba – zdecydowanie, jednoznacznie, odważnie. Szanujmy prawa innych, ale też z mocą i konsekwencją domagajmy się poszanowania naszych praw. Temu, kto urąga Krzyżowi Chrystusowemu, trzeba powiedzieć jasno: dosyć! Bo historia uczy, że kto walczył z krzyżem, ostatecznie okazywał się tyranem człowieka. Gdy ktoś próbuje usunąć krzyż Chrystusa z życia publicznego i chce budować Europę czy Polskę bez krzyża – temu trzeba powiedzieć, że jest to budowanie na piasku.

Bardzo dziękuję wam – Droga młodzieży – za pełne wiary i miłości przyjęcie Symboli Światowych Dni Młodzieży; za peregrynację Krzyża ulicami miasta. Dziękuję serdecznie duszpasterzom z Rypina i Dekanatu za pomoc w organizacji nawiedzenia świętych znaków. Jestem wdzięczny władzom Miasta i Powiatu za okazywaną życzliwość i wsparcie przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i naszej Diecezji. Wszystkim mówię: Bóg zapłać!

A na koniec powtórzmy razem: „Kłaniamy Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż swój święty, świat odkupić raczył”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę