SŁOWO POWITANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, NAWIEDZAJĄCEJ W WIZERUNKU JASNOGÓRSKIM DIECEZJĘ PŁOCKĄ

Pułtusk, 20 czerwca 2015 r.

Bądź pozdrowiona „Bogurodzico, Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo!” Bądź pozdrowiona i pochwalona, gdy w kolejnym roku Twojego Nawiedzenia Ojczyzny naszej przychodzisz „do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, / Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”.

Witam Cię kornie, Pani Jasnogórska, tej soboty, tak przecież Maryjnej i polskiej, tak mazowieckiej i dobrzyńskiej, w starym Pułtusku - mieście słynnego kolegium jezuickiego i wspaniale odnowionej kolegiaty; mieście świetnych nauczycieli: ks. Piotra Skargi, św. Andrzeja Boboli i Jakuba Wujka oraz wybitnych uczniów: kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego; mieście wiekopomnych dzieł biskupa Andrzeja Noskowskiego i znaczących dokonań Akademii im. Aleksandra Gieysztora.  

Witam Cię, Królowo Korony Polskiej, w roku Jubileuszu dziewięćset-czterdziestolecia naszej Diecezji. Jak u początków wiary świętej piastowałaś tajemnicę Wcielenia w Nazarecie i w Betlejem, jak towarzyszyłaś Jezusowi w Kanie i Jerozolimie, jak trwałaś z Apostołami u kolebki Kościoła w dzień Pięćdziesiątnicy w jerozolimskiej „sali na górze” – w Wieczerniku, tak tysiąc lat później towarzyszyłaś narodzinom naszej Mazowieckiej Diecezji. To wtedy, przy wsparciu księcia Bolesława Krzywoustego, rządzącego z Płocka całą Polską, mój czcigodny poprzednik biskup Aleksander z Malonne wzniósł na tamtejszym Wzgórzu Tumskim katedrę pod wezwaniem Twojego Wniebowzięcia - katedrę, o której  ksiądz kanonik Jan Długosz napisał: „świątynia z powodu swej starożytności pierwszeństwo dzierżąca między innymi tego królestwa kościołami”.

Znamienity znawca tej historii - zamęczony w Działdowie arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i jego wierny biskup pomocniczy Leon Wetmański stoją dzisiaj na czele 108 polskich męczenników II wojny światowej. Z naszego również Kościoła wyszedł Twój wierny sługa kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, autor Jasnogórskich Ślubów Narodu i wielki rzecznik Peregrynacji. To nasze liczące sobie dobrze ponad 400 lat seminarium w zadziwiający sposób opromienił zmarły 30 czerwca ubiegłego roku ks. Piotr Błoński. Był kapłanem zaledwie pół roku, a jego „kazanie życia i umierania” zna dzisiaj cały Płock i nie tylko Płock! Gdy myślę, Maryjo, o Księdzu Piotrze, to wyobrażam sobie czasem, że powrócił w nim do nas – pochodzący z Rostkowa koło Przasnysza - św. Stanisław Kostka, Patron Młodzieży Świata i Patron naszej starej, a przecież – właśnie dzięki nim i im podobnym - wciąż młodej Diecezji.

Jakże nie cieszyć się - Matko Umiłowana - także z tego, że pod Twoim czułym spojrzeniem będziemy zamykać 43. Synod Diecezji Płockiej; że wraz z Tobą w przyszłym roku - roku 1050-tej rocznicy chrztu Polski, wkroczymy na drogę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych; że z Tobą będziemy otwierać gościnne podwoje naszej Diecezji dla tysięcy młodych z całego świata, przybywających na Światowe Dni Młodzieży. Jakże nie cieszyć się z tego, że zechcesz nawiedzać, Pani Jasnogórska, parafie Mazowieckiej Diecezji w Roku Miłosierdzia, skoro właśnie w płockim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w latach, w których rodziły się największe w dziejach ideologie zła: hitlerowski, bezbożny nazizm i sowiecki, ateistyczny komunizm, św. Siostra Faustyna Kowalska otrzymała objawienie wizerunku Jezusa Miłosiernego?

Tak oto kładziemy u Twoich stóp - Pani Jasnogórska - całe to wielkie, choć niełatwe, dziedzictwo naszego Kościoła, a także dzień dzisiejszy i przyszłość naszej Ojczyzny. W tych dniach, miesiącach i latach odnowy narodowej chcemy świadomie wyznawać: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. I powtarzać za św. Janem Pawłem II, że „czuwam, znaczy: staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam”.

Będziemy więc uczyć się tak kształtować nasze sumienia, aby dokonywały mądrych wyborów i pozostawały niepodległe, tworząc w ten sposób żywą tkankę naprawdę niepodległej Ojczyzny! Pod Twoim matczynym wzrokiem będziemy podczas rekolekcji i misji parafialnych otwierać się na wiarę poważną, wiarę broniącą wartości duchowych i moralnych. Będziemy uczyć się bardziej kochać i współtworzyć Kościół: Kościół miłosierdzia i przykazań; Kościół, zachowujący więź z prostym człowiekiem; Kościół, pomagający zakorzeniać się w historii, pisanej biografiami dobrych matek i statecznych ojców, oddanych kapłanów oraz wiernych zakonników i zakonnic, a przecież także uczciwych i  szlachetnych polityków oraz samorządowców. Będziemy starać się, aby z Nawiedzenia wyrosły szlachetne dzieła pojednań w naszych rodzinach, dobre dzieła nowej ewangelizacji, a także dzieła miłosierdzia i solidarności, wyrażającej się w trosce o starszych i bezrobotnych, o samotnych i ubogich, o zagubionych i umierających!

„Królowo równin Mazowsza

Módl się za Twoje dzieci

I przytul nas do łona,

Matko Błogosławiona”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę