Wprowadzenie do Mszy Świętej - 23.02.2013

Obchodzimy dzisiaj w całym Kościele Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Jest to dzień wdzięczności za wierne trwanie w prawdzie Chrystusowej i jej nauczanie przez rzymską Stolicę Piotrową, prokthemene tes agapes – przewodzącą wspólnocie miłości całego Kościoła, jak pisano już na początku II wieku; za skałę prawdy, na której Kościół może niezłomnie trwać i dlatego „bramy piekielne go przemogą”.

Nic więc dziwnego, że ten dzień wybraliśmy w naszej Diecezji na Dzień Dziękczynienia za krótki, ale wiekopomny – właśnie w tym aspekcie, aspekcie niezwykle przejrzystego trwania przy prawdzie Chrystusowej i jej nauczania – pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI.
Opatrznościowo się składa, tak, opatrznościowo, że w tym dniu w Płocku obchodzimy 82. rocznicę objawienia św. Siostrze Faustynie wizerunku Miłosiernego Jezusa. Nie tylko zresztą w Płocku... Wymownym znakiem tego „NIE TYLKO” jest dzisiaj obecność w naszej katedrze pielgrzymów, w tym dużego grona Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - Zgromadzenia, w którym ukształtowało się powołanie św. siostry Faustyny jako „sekretarki Bożego Miłosierdzia”.
W okresie od 1 listopada dwa tysiące dwunastego roku do 1 listopada obecnego roku Siostry obchodzą Rok Jubileuszowy, związany ze sto pięćdziesiątą rocznicą powstania ich Wspólnoty. Rok ten wyznacza 36 stacji – najważniejszych miejsc związanych z historią Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a zarazem „stacji refleksji i modlitwy”. Ogromnie ciesząc się z tego, że dziesiątą pośród tych „stacji refleksji i modlitwy” zechciały Siostry uczynić dzisiaj Płock. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam w naszej Bazylice Katedralnej [czcigodną Matkę Generalną - Matkę Petrę Kowalczyk,] członkinie Rady Generalnej oraz Przełożoną klasztoru płockiego – siostrę Mirosławę wraz ze współsiostrami domu w Starym Rynku i z innych domów zakonnych.
Dziękuję Siostrom za to, że 114 lat temu bez szemrania odpowiedziałyście na zaproszenie ks. kan. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego Biskupa Płockiego i Arcybiskupa; że na szlaku drogi krzyżowej i męczeństwa Błogosławionego Arcybiskupa, Błogosławionego Biskupa Leona i wielu kapłanów - naprawdę „po siostrzanemu” ich wspomagałyście; że tu, w grodzie Krzywoustego, znane wszystkim płocczanom pod ciepłym imieniem „magdalenek”, gorliwie przez wszystkie te lata pracowałyście; że po blisko półwieczu wygnania chętnie powróciłyście na Stary Rynek i tam jak biblijne „dzielne niewiasty” pracowicie wznosicie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; że w Białej prowadzicie Dom Samotnej Matki; że ... Ile jeszcze mogłoby być tego „że”, Umiłowani! Pamiętajmy o siostrach zakonnych, szanujmy je, umiejmy im być wdzięczni! A Was, Czcigodne Siostry, a także wszystkich zgromadzonych w Bazylice Katedralnej, a także Słuchaczy Katolickiego Radia Płock, serdecznie proszę o włączenie się w nasze dzisiejsze intencje, a szczególnie w modlitwę za Ojca Świętego Benedykta XVI i o dobre wykorzystanie przez nasz Kościół diecezjalny, przez nasz 43. Synod, owoców jego pontyfikatu, jego jasnej myśli, przejrzystego słowa wiary i zdecydowanego zmagania się ze złem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę