43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

03-skwer przed wsd.jpg

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 25 listopada br. (czwartek), w gmachu płockiego Seminarium, pod hasłem: „Przeniknięci blaskiem świętości. Dziedzictwo bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej”. Program konferencji jest następujący:

08.30   Msza święta (Kaplica Dobrego Pasterza). Przewodniczenie i kazanie: bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)

09.30   Otwarcie sympozjum – bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)

09.35   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Cezary Jasiński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45   Pasterz i prorok. Aktualność przesłania życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – dr hab. Rafał Łatka (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej)

10.15   „Ojciec wolnych ludzi” – bł. kard. Stefan Wyszyński nie tylko do młodych – Paweł Zuchniewicz

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15   „Przez krzyż! Do nieba!” Co wyrosło z dzieła życia bł. Elżbiety Czackiej? – s. Radosława Podgórska (Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża, Laski)

11.45   Przeniknięci blaskiem świętości – dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie – WSD w Płocku)

12.25   Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku)

12.35   Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza). Świadectwo osoby niewidomej

13.00   Obiad

14.00   Wyjazd wspólnoty WSD do Lasek

Konferencji towarzyszyć będą: wystawa biograficzna, zatytułowana Stefan Wyszyński, przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, oraz specjalny sympozjalny numer czasopisma kleryckiego Sursum Corda.

 

Ks. Marek Jarosz

Rektor WSD w Płocku

 

Ks. Wojciech Kućko

Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę