43. Sympozjum w WSD o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim i m. Róży Czackiej

O tym, że błogosławieni Kościoła katolickiego, są znakami chrześcijańskiej nadziei, bo byli za życia wolni od strachu i czynili życie bardziej ludzkim - powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie Mszy św. inaugurującej 43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (25 listopada br.). Odbywało się ono pod tytułem „Przeniknięci blaskiem świętości. Dziedzictwo bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej”.

Sympozjum 2021

Bp Piotr Libera podczas Mszy św. w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza powiedział, że zakończenie ludzkich dziejów będzie ostatecznym objawieniem Boskiej miłości, ostatecznym zwycięstwem prawdy i dobra.

- Cała rzecz polega na tym, abyśmy w obliczu śmierci byli wolni od strachu, a szczególnie od zobojętnienia charakterystycznego dla ludzi niemających nadziei. Abyśmy potrafili być nauczycielami, prorokami wielkiej nadziei człowieczego losu. Aby ludzie nie odchodzili z tego świata w poczuciu braku odkupienia, bez łaski pojednania, w strachu lub poczuciu pustki. Abyśmy czynili życie prawdziwie ludzkim, niosąc w swoim ciele, w swoim słowie, swoich postawach znaki wielkiej nadziei - życzył uczestnikom sympozjum bp Libera. 

Zaznaczył, że tak czynił prorok Daniel, który w młodości znalazł się na potężnym dworze babilońskim, w gronie ówczesnego establishmentu. Ten „arystokrata ducha”, na którego doniesiono, że modlił się - szukał pomocy u Boga, podczas gdy król Dariusz nakazał szukać pomocy tylko u siebie.

Tak też czynił to błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, człowiek powołany w latach panowania „czerwonego smoka” do bycia znakiem nadziei dla narodu polskiego. Nawet ubecy, patrząc na niego pytali: „Skąd on to ma?”. Już w seminarium pracował nad tym, co poświadcza słynny „Dekalog życia wewnętrznego”, który młody Wyszyński spisał przed święceniami. Napisał w nim m.in. o tym, żeby wiele czynić, ale spokojnie, nie myśleć o przyszłości, bo to rzecz Boga, nie tracić czasu, wzbudzać dobre intencje, modlić się podczas pracy i chwalić Boże miłosierdzie.

Zdaniem bp. Libery tak czyniła także bł. Matka Róża Czacka, „matka nadziei niewidomych dzieci”. W wieku 22 lat, całkowicie utraciła wzrok „ale nie utraciła nadziei”. Jej Laski przyciągały niewidomych, ale też „po omacku poszukujących światła wiary i czynu”. Ciągnęli do nich konwertyci. Tam zrodził się niepowtarzalny „duch Lasek”, nacechowany franciszkańskim ubóstwem i miłością do „niewidomych na ciele i duszy”.

Hierarcha przywołał też postać bł. ks. Jana Machy, młodego śląskiego kapłana, który przed śmiercią przez ścięcie na gilotynie 2 grudnia 1942 roku, z czystym sumieniem napisał: „Żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali”. 

Biskup płocki wyraził też pragnienie, aby każdy kleryk, każdy kapłan był „przeniknięty blaskiem świętości” i żył tak, jak wymienione osoby.

W programie sympozjum znalazły się referaty dotyczące obojga błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej. Wygłosili je: dr hab. Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Paweł Zuchniewicz, s. Radosław Podgórska ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek. Dyskusję z udziałem prelegentów poprowadził ks. dr Wojciech Kućko, opiekun Koła Naukowego WSD.

W programie znalazło się też świadectwo osoby niewidomej. Zwieńczeniem sympozjum był wyjazd wspólnoty seminaryjnej do Lasek, aby na miejscu poznać wyjątkowe dzieło m. Róży Czackiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę