700 tysięcy zł na pomoc Ukrainie od wiernych diecezji płockiej

Diecezja płocka przekazała kwotę w wysokości 700 tysięcy zł na konto Caritas Polska na wsparcie Ukrainy, która broni się przed najeźdźcą z Rosji. Środki te były przekazywane w kilku transzach, kwota może być jeszcze wyższa, gdyż środki cały czas spływają z parafii. Wiele parafii przyjęło też uchodźców z Ukrainy na plebaniach i w budynkach parafialnych. W pomoc zaangażowali się też klerycy Wyższego Seminarium Duchownego na przykład porządkowali budynek przeznaczony do zamieszkania przez ludność ukraińską.  

Logo Diecezja Płocka 4

700 tysięcy zł przekazano na pomoc Ukrainie za pośrednictwem Caritas Polska z dwóch zbiórek, które odbyły się w parafiach diecezji płockiej (27 lutego i 2 marca). Ofiarność była i wciąż jest bardzo duża. Można to było zauważyć także podczas zbiórki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej na pomoc Ukrainie, co miało miejsce pod płocką parafią św. Jadwigi Królowej.

- To budujące, że wierni wychodzący z kościołów po Mszach św. chętnie wrzucali do puszek pieniądze. Niektóre z pań miały łzy w oczach, gdy to robiły. Wierni komentowali też, że chociaż to mogą zrobić obecnie dla Ukrainy, która cierpi w niesprawiedliwej i okrutnej wojnie. To, co się tam dzieje, jest po prostu dla nas straszne. Modlimy się o pokój na Ukrainie cały czas, ale zdajemy sobie sprawę, że niezbędna jest też pomoc materialna - powiedzieli płocczanie zaangażowani w zbiórkę.

Płocczanie, diecezjanie i duszpasterze od początku inwazji przyjmują w swoich mieszkaniach, domach i plebaniach mieszkańców Ukrainy, którym udało się uciec z piekła wojny. Ukraińcy, zwłaszcza matki z dziećmi w różnym wieku, mieszkają m.in. w Białej koło Płocka, gdzie znajdował się kiedyś dom dla samotnych matek z dziećmi, prowadzony przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Obecnie siostry goszczą i opiekują się 27 osobami.

Kobiety z dziećmi z Ukrainy zamieszkały już m.in. w plebaniach i budynkach parafialnych w parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku, parafii św. Bartłomieja w Płocku, parafii Gumino. Kolejni proboszczowie przygotowują pomieszczenia dla sąsiadów z Ukrainy m.in. parafie Świętej Trójcy w Rypinie i Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. W najbliższych dniach zajęty ma zostać Ośrodek Caritas w Popowie, gdzie znajduje się 125 miejsc.    

Caritas Diecezji Płockiej przygotowuje codziennie ciepły posiłek dla 80 osób, które zamieszkały w domu studenckim „Wcześniak”. Caritas przekazuje też ze swoich magazynów dary dla rodzin w diecezji, które użyczyły swoich mieszkań i domów Ukraińcom. Na granicę polsko-ukraińską dotarły też paczki z akcji „Paczka dla Ukrainy”. Jest to akcja stworzona w odpowiedzi na inwazję. Ideą akcji jest przygotowanie gotowej paczki wraz z listem w języku ukraińskim i przekazanie jej uchodźcom z Ukrainy. Paczka z konkretnymi rzeczami zostaje przekazana konkretnemu odbiorcy.  Cały czas trwa też zbiórka prowadzona przez Caritas Deicejzi Płockiej od początku wojny - lista potrzebnych rzeczy znajduje się na stronie www.caritas.plock.pl         

W akcjach pomocowych czynnie uczestniczą alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku między innymi sprzątali budynek miejski na terenie parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym planowane jest umieszczenie osób z Ukrainy. Poza tym, w odpowiedzi na prośbę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, alumni pełnią dyżury nocne w miejscu, do którego przynoszone są dary, także przeznaczone do transportu do partnerskiego miasta Żytomierz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę