80. urodziny Księdza Biskupa Romana A. Marcinkowskiego

28 lutego 2022 roku życzenia urodzinowe przyjmował Ksiądz Biskup Roman A. Marcinkowski, biskup senior w Płocku, który w tym roku ukończył 80 lat. Księża i wierni złożyli mu je w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Jubilat między innymi wyraził wdzięczność wszystkim, którzy obecnie z otwartym sercem przyjmują do siebie ludność z Ukrainy.

Gosc Plocki Bp Roman
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Spotkanie jubileuszowe poprzedziła modlitwa o pokój na Ukrainie, poprowadził ją Biskup Płocki Piotr Libera.  

Życzenia Księdzu Biskupowi Romanowi A. Marcinkowskiemu w imieniu prezbiterium płockiego i diecezjan przekazał ks. kan. Zbigniew Sajewski, dziekan dekanatu płońskiego północnego, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Powiedział, że jedynie przy pomocy światła i pociechy pochodzących z Ewangelii biskup „jest w stanie podtrzymywać swą nadzieję i ożywiać ją u tych, którzy zostali powierzeni jego trosce duszpasterskiej”. 

- Dziękujemy za gorliwą posługę kapłańską i biskupią, szczególnie jako opiekuna Legionu Maryi. Dziękujemy za posługę Słowa Bożego, szczególnie do kapłanów, w wielu diecezjach polskich i poza granicami Ojczyzny. Niech światło i nadzieja pochodzące z Ewangelii dają moc do podtrzymywania tej nadziei w sobie i w tych, których ksiądz biskup będzie spotykał – życzył duchowny.   

Ks. Biskup Roman Marcinkowski podziękował za wszystkie życzenia, za obecność wielu gości, z którymi łączą go wspólne wartości: - Tyle lat ten Kościół tworzyliśmy, kształtowaliśmy, to owoc także waszej pracy i waszego  trudu. Nie brakowało wam w tym entuzjazmu i pasji. W tych dniach uświadamiamy sobie, jak człowiek potrafi być okrutny, że może nie kochać drugiego i realizować swoje mrzonki, bo wydaje mu się, że jest silny, a w gruncie rzeczy jest słaby – stwierdził jubilat. 

Ponadto wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w Ojczyźnie z otwartym sercem przyjmują ludność Ukrainy.

Życzenia w Opactwie Pobenedyktyńskim przyjmował także Biskup Pomocniczy Mirosław Milewski, który 26 lutego miał swój dzień patronalny, a 27 lutego obchodził 6. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej: - Niech Matka Najświętsza, Matka Kapłanów, wyprasza wiele łask Bożych potrzebnych do wskazywania właściwego kierunku drogi do Boga wszystkim wiernym, a szczególnie ludziom młodym – przekazał ks. Zbigniew Sajewski.  


Ks. Biskup Roman Adam Marcinkowski urodził się 28 lutego 1942 w Szczutowie koło Sierpca w diecezji płockiej. Uczęszczał do Liceum im. św. Stanisława Kostki w Płocku (było to Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1959-1965 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święceń prezbiteratu udzielił mu w płockiej farze 13 czerwca 1965 roku biskup pomocniczy płocki Piotr Dudziec. Kolegą z roku był późniejszy biskup toruński Andrzej Suski. 

W latach 1965–1974 pracował jako wikariusz kolejno w: Imielnicy (1965–1969), Ciechanowie (1969–1970), Pałukach (1970–1971), Bodzanowie (1971–1973), a w latach 1973–1974 w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. W 1974 roku ukończył specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1976 roku uzyskał magisterium. Od 1974 do 1980 roku był diecezjalnym wizytatorem religii, a w latach 1974-1985 diecezjalnym duszpasterzem rodzin. 

W stanie wojennym sprawował opiekę nad internowanymi i ich rodzinami, wspierając je także materialnie. W 1980 roku został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, który to urząd piastował do 1991 roku. Był wykładowcą teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz wykładowcą katechetyki i pedagogiki w Sekcji Katolików Świeckich Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej. Został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej.  

28 lutego 1985 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej ze stolicą tytularną Bulla Regia. Święcenia biskupie otrzymał 13 kwietnia 1985 w katedrze płockiej. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, w asyście arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, biskupa pomocniczego warszawskiego oraz Zygmunta Kamińskiego, biskupa koadiutora płockiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Euntes docete” („Idąc nauczajcie”). W diecezji objął urząd wikariusza generalnego i moderatora Kurii Diecezjalnej. 

W sposób szczególny angażował się w prace dotyczące katechezy w diecezji i na terenie Polski oraz w duszpasterstwo rodzin. Był przewodniczącym zespołu redakcyjnego „Katechizmu Płockiego”, zbierającego prawie 300 katechez, które pomagały wiernym w zrozumieniu treści Katechizmu Kościoła katolickiego. W 1990 roku został prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej. 

W 1999 i w 2007 roku, w związku z przeniesieniem dotychczasowych biskupów diecezjalnych płockich, odpowiednio Zygmunta Kamińskiego i Stanisława Wielgusa, pełnił funkcję administratora diecezji. Podczas 32-letniej posługi biskupa pomocniczego bp Roman A. Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania ponad 210 tys. osobom i poprowadził ponad 20 serii rekolekcji dla kapłanów w różnych diecezjach, także za granicą. 13 kwietnia 2017 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji płockiej. 

Bp Marcinkowski w Konferencji Episkopatu Polski nadal pełni funkcję opiekuna Legionu Maryi w Polsce, z którym związany jest od wielu lat, a także członka Komisji Wychowania Katolickiego. Ma za sobą 37 lat służby Kościołowi płockiemu jako biskup.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę