Akcja Katolicka pielgrzymowała do miejsca kultu patrona męczennika

Po raz XIV odbyła się Piesza Pielgrzymka Akcja Katolickiej Diecezji Płockiej z Płocka do Słupna, gdzie w czasie II wojny światowej był internowany bł. abp. Antoni J. Nowowiejski, biskup płocki i męczennik, patron tej organizacji: - Apostołowie najpierw czuli lęk, ale potem ginęli za prawdę o Jezusie Chrystusie – powiedział ks. kan. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej diecezji płockiej.

Słupno, Parafia Pw. Św. Marcina

Po okresie pandemii doroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej odbyła się tradycyjnie, czyli pieszo (11 czerwca br.). Pątnicy uczcili w ten sposób swojego patrona bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, biskupa płockiego w latach 1908-1941, który został zamęczony w obozie niemieckim w Działdowie. Zmarł tam prawdopodobnie 28 maja 1941 roku.

Piesi pielgrzymi tradycyjnie wyruszyli spod pomnika św. Jana Pawła II przy bazylice katedralnej w Płocku, w tym gronie między innymi była Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. W czasie 16-kilometrowej wędrówki wierni modlili się i słuchali konferencji, przygotowanych przez ks. kan. Krzysztofa Jończyka, asystenta kościelnego Akcji Katolickiej diecezji płockiej. 

Ostatnia stacja pielgrzymki znajdowała się przy kościele parafii św. Marcina w Słupnie, gdzie pątnicy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej biskupów z Płocka - męczenników II wojny światowej. Na zakończenie wzięli udział w Mszy św. w intencji Akcji Katolickiej i diecezji płockiej, która aktualnie modli się o nowego pasterza. Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Jończyk. 

W konferencjach i kazaniu ksiądz asystent koncentrował się wokół modlitwy oraz mocy wiary. Interpretował też, czym jest prawda: - Dziś prawda jest kategorią dyskusyjną, świat nie chce poznawać prawdy o Jezusie Chrystusie, a apostołowie za tę prawdę oddali życie – podkreślił kaznodzieja.

Ks. Krzysztof Jończyk odniósł się także do Ewangelii o uciszeniu burzy na morzu, kiedy to Jezus zarzucił apostołom, że niepotrzebnie się boją. Apostołowie chcieli, by było jak dotychczas, statycznie, nie byli przygotowani na zmiany, gdy tymczasem Bóg jest dynamiczny, a Jego działaniu towarzyszy zmiana. 

Nawiązał też do słów Jezusa, skierowanych do bogatego młodzieńca, by ten sprzedał wszystko, co posiada. Na tym przykładzie pokazał, że trzeba szukać autentycznej relacji z Bogiem, stawać przed nim w prawdzie, zastanawiać się, co można dla tej relacji zrobić, a nie trwać jedynie w swoich dotychczasowych przyzwyczajeniach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę