AKT ZAWIERZENIA PROCESU SYNODALNEGO MATCE BOŻEJ MAZOWIECKIEJ

Matka Boza Mazowiecka

Królowo równin Mazowsza, staję dziś przed Tobą z ludem Bożym tej diecezji, by kolejny raz, spoglądając na Twoje matczyne oblicze, zawierzyć nasze wsłuchiwanie się i usłyszenie tego, co mówi Duch do Kościoła, do tego, płockiego Kościoła. Ty, która poczęłaś przez przyjęcie Słowa, naucz nas wzajemnego słuchania. Wyproś nam u Twego Syna, Słowa Prawdy i Życia, by był także naszą Drogą, nie tylko w czasie Procesu Synodalnego.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką biskupów, kapłanów, diakonów i alumnów, którzy od tylu wieków patrzą na Twoją postać w tym ołtarzu, nazywanym kapłańskim, byśmy umieli wędrować razem z ludem, towarzyszyli mu i nie szczędzili dla niego czasu.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką sióstr i braci zakonnych, osób konsekrowanych, którzy proszą Ciebie o pomoc w codziennej wierności danemu Bogu słowu.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką małżeństw i rodzin, by czuli Twoje macierzyńskie wsparcie wśród radości i smutków życia codziennego; uproś u swego Syna, by prowadził matki i ojców śladami milczącego św. Józefa, Oblubieńca Twego, który mówił czynami.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką chorych i cierpiących, seniorów i terminalnie chorych, przybitych ciemnością pandemii, zrezygnowanych i przejętych zbyt wieloma trudami codzienności, przytul ich do swego serca, które bije rytmem Bożej miłości.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką związków nieregularnych, osób rozwiedzionych i żyjących samotnie, wykluczonych i odrzuconych przez braci i siostry, abyśmy każdego dnia na nowo wychodzili na peryferie parafii, miejsc pracy, szkół, miast i wsi, szukając tych, w których najbardziej odbija się Oblicze Twojego cierpiącego Syna.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką dzieci i młodzieży w ich pięknym czasie wzrastania w latach i łasce, w ich trudnych decyzjach młodzieńczych, w okresie szalonych zainteresowań i rozbujałych emocji, gdy fascynują się nauką, a nierzadko zagłuszają w sobie pytania o wiarę, aby z Twoją pomocą nie zatracili wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, by sercem i rozumem szukali, stawiali pytania i uczciwie żyli na chwałę Boga.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką także tych, którzy w nic nie wierzą, nikomu nie ufają i przed nikim nie chcą otworzyć swego serca, niech Pan leczy ich słuch i podsyca naszą wrażliwość na chwile, w których możemy ich spotkać i z szacunkiem opowiedzieć Ewangelię nadziei.
Monstra te esse Matrem! Okaż, żeś jest Matką naszej historii i dziejów. Tobie zawierzano już czterdzieści trzy synody diecezji płockiej, dlatego dziś, na progu Procesu Synodalnego, i my oddajemy Ci ten czas, byś wraz z nami szła drogą Kościoła synodalnego, Kościoła służby, zasłuchanego w głos Boga i braci, głos Ojca Świętego i Kolegium Biskupów.
Monstra te esse Matrem! „Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi”.
W. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę