DEKRET zatwierdzający Radę Kapłańską

Stosownie do kan. 495 § 1, 496 i 497 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Rady Kapłańskiej, na okres pięciu lat, zatwierdzam Radę Kapłańską w następującym składzie:

Członkowie z urzędu:

 1. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy, wikariusz generalny
 2. ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński – wikariusz sądowy
 3. ks. dr Marcin Sadowski – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 4. ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku

Członkowie z nominacji:

 1. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - kanclerz
 2. ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
 3. ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin
 4. ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
 5. ks. kan. dr Janusz Filarski – dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku
 6. ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski – proboszcz parafii w Łętowie
 7. o. mgr Marcin Kowalewski CFM – proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku
 8. ks. inf. mgr Marek Smogorzewski - emeryt

Członkowie z wyboru:

 1. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – personalny okręg wyborczy
 2. ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – personalny okręg wyborczy
 3. ks. kan. mgr Jan Jóźwiak – ciechanowski okręg wyborczy
 4. ks. mgr Andrzej Żywiałowski – ciechanowski okręg wyborczy
 5. ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski – płocki okręg wyborczy
 6. ks. kan. mgr Jan Zega – płocki okręg wyborczy
 7. ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
 8. ks. mgr Mariusz Majczak – płoński okręg wyborczy
 9. ks. kan. dr Roman Mosakowski – pułtuski okręg wyborczy
 10. ks. kan. dr Remigiusz Stacherski – pułtuski okręg wyborczy
 11. ks. kan. Krzysztof Kowalski – rypiński okręg wyborczy
 12. ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – rypiński okręg wyborczy
 13. ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak – sierpecki okręg wyborczy
 14. ks. mgr Łukasz Gach – sierpecki okręg wyborczy

Wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kapłanów, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady Kapłańskiej na owocną pracę dla dobra Diecezjalnego Kościoła Płockiego.

Płock, dnia 17 marca 2023 r.

Nr 649/2023

+ Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę