Diecezjalna celebracja Niedzieli Słowa Bożego

Ks. biskup Piotr Libera przewodniczył w bazylice katedralnej w Płocku Mszy św. w Niedzielę Słowa Bożego: - Pismo św. otwiera przed nami drzwi do sanktuarium spotkania z prawdą o człowieku – zwrócił się do wiernych 23 stycznia br. Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II: -  Słuchając Słowa Bożego wchodzimy z nim w  dialog – podkreślił biblista.

Biblia1.jpg

- Poznawanie Pisma Świętego, jest poznawaniem Chrystusa. Księga Pisma Świętego jest dostępnym dla każdego człowieka sanktuarium spotkania z tajemnicami Boga i z prawdą o człowieku. Ustanowiona przez papieża Franciszka Niedziela Słowa Bożego jest po to, aby szerzej, bardziej świadomie otworzyć drzwi do tego sanktuarium i karmić się słowami pełnymi mocy Ducha Świętego. Niech Ten, który mówił przez proroków, pociągnie nas wszystkich do większej miłości natchnionego słowa - wezwał bp Piotr Libera.

Zachęcił też, aby codziennie brać do ręki i czytać Księgę Słowa. Za Romanem Branstaetterempowtórzył, że często słyszy się „lament nieczytanej Biblii”, która cicho i pokornie prosi, aby wziąć ją do ręki i czytać. Biskup poprosił o mobilizowanie się do tej ważnej lektury. 

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Kwiatkowski. Stwierdził, że Słowem Bożym warto „nasycić duszę”. Słowo Pisma spełnia się w ludziach, gdy „prześwietlają nim życie”. Słuchając Słowa można zawsze „wejść z nim w dialog”.

Moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im św. Jan Pawła II powiedział, że Słowa Pisma spełniają się tam, gdzie gromadzą się „ubodzy, ślepcy, więźniowie, uciśnieni”. Ludzie dźwigają ciężary, które ich przerastają. Jednak Słowo Boga ich przemienia. Bóg bierze na siebie ich ludzką słabość i zaprasza do odkrycia dobrej nowiny: że słaby i grzeszny człowiek, ślepy i zniewolony – jest zjednoczony z Bogiem.

Kaznodzieja powiedział, że ludzie wierzący przez zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa - są jednością. Słowo gromadzi ich we wspólnotę i spełnia się w Kościele – „świętej rodzinie wciąż nawracających się grzeszników”. Słowo Boga mówi do każdego, że jego miejsce na ziemi nie jest bez znaczenia, że ma do spełnienia jedyną, niepowtarzalną misję. Może mu się wydawać, że to nie jest to misja jego marzeń, że w innym miejscu spełniłby się piękniej, że to, co robi, jest mało atrakcyjne i zupełnie niefascynujące.

- Jednak jesteś niezbędną częścią większej całości, tak, jak poszczególne członki są niezbędną częścią ciała. Bóg przez ciebie pragnie kochać, przez ciebie pragnie nieść wolność, przez ciebie i razem z tobą chce uwalniać z kajdan i pomagać nieść ciężary. Tam, gdzie jesteś, tak, jak potrafisz – głosił biblista.

Wykładowca Pisma Świętego podkreślił też, że każdy człowiek, bez względu na to, czym się zajmuje - może jednak pozostać wolnym. Jeśli człowiek czuje się ubogi, cisną go jakieś kajdany, upadł kolejny raz pod za dużym ciężarem i nie wie już, gdzie szukać ratunku, jeśli nie słyszał od lat żadnej dobrej nowiny, która pocieszyłaby jego serce - to jest we właściwym miejscu o właściwej porze. Słowo czeka, aby się w nim spełnić. Dlatego trzeba je wziąć i czytać, i kochać, i żyć nim.

Niedziela Słowa Bożego odbywa się zgodnie z decyzją Ojca świętego Franciszka, który w liście apostolskim „Aperuit illis” zaprosił wszystkich wierzących, a szczególnie kapłanów, aby w tę niedzielę podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana. Materiały pomocnicze do tej celebracji przygotował Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę