Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie

W parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie 14 lutego br. odbyły się Walentynki z „Amoris laetitia”: - Dziś chrześcijanie okazujący miłość wierną i przebaczającą są nierzadko traktowani jak trędowaci. Mimo wszystko warto w życiu rodzinnym iść drogą św. Walentego, głoszącego Boga, który jest miłością – powiedział teolog ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Walentynki-rypin.jpg

We wspomnienie św. Walentego w rypińskiej parafii modlono się za wszystkich, którzy potrzebują Bożej miłości. Poza tym zastanawiano się, co papież Franciszek proponuje w kontekście życia rodzinnego w związku z Rokiem Rodziny „Amoris laetitia”, który 19 marca rozpocznie się w Kościele powszechnym.

Ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, a także wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku powiedział, że kult św. Walentego, opiekuna chorych, biednych, protektora małżeństw chrześcijańskich, rozwijał się w sposób szczególny od końca V w. Wtedy to papież Gelazy zakazał pogańskich praktyk związanych z „luperkariami”, podczas których we frywolny i często niemoralny sposób oddawano się uciechom cielesnym. Postać św. Walentego została zatem podpowiedziana wiernym jako zachęta do chrześcijańskiego patrzenia na miłość.

- W naszych czasach pod wpływem rewolucji seksualnej obserwujemy proces odwrotny. Z różnych stron docierają do nas propozycje pogańskiego, amoralnego patrzenia na miłość. Szydzi się z miłości wiernej, czystej, oddanej. Narzeczeni, którzy żyją we wstrzemięźliwości, wytkani są palcami. W kulturze masowej promuje się wręcz niewierność, zdradę i rozwiązłość – stwierdził wykładowca teologii moralnej.

Kaznodzieja wskazał, że św. Walenty w tym kontekście może być bardzo ważnym i cennym patronem. Chociaż w XIX i XX w. został niejako „skradziony” przez kulturę masową, to jego wstawiennictwo za małżonkami i narzeczonymi ciągle pozostaje aktualne. Nawiązując do aktualnego nauczania papieża Franciszka wskazał też dwie cechy miłości chrześcijańskiej, odróżniające ją od pogańskiego ujęcia: są to wierność i przebaczenie.

Ks. Wojciech Kućko odniósł się też do ewangelicznej historii o uzdrowieniu trędowatego: - Dziś chrześcijanie okazujący miłość wierną i przebaczającą są nierzadko traktowani jak trędowaci. Mimo wszystko warto w życiu rodzinnym iść drogą św. Walentego, głoszącego Boga, który jest miłością. Nie bójmy się, że za naszą postawę i realizację miłości chrześcijańskiej będą się z nas naśmiewać. Jesteśmy po dobrej stronie, bo po stronie prawdy – podkreślił teolog moralny.

W rypińskiej farze po Mszy św. w litanii do św. Walentego zanoszono modlitwy o właściwe rozumienie miłości chrześcijańskiej. Kult św. Walentego sięga tam XVI w. Zachowały się: obraz i figura świętego w bocznym ołtarzu, przed którymi wierni chętnie wypraszają łaski.

Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” zorganizował wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, we współpracy z duszpasterzami parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, z inicjatywy proboszcza ks. kan. dr. Andrzeja Krasińskiego. Parafia ta była gospodarzem spotkania po raz drugi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę