Diecezjalny Dzień Odnowy w Duchu Świętym w Płońsku

- Być może już wielokrotnie składaliście swoje życie w ręce Jedynego Pana i Zbawiciela. Ważne, żeby to oddanie przełożyło się na codzienne wybory - powiedział ks. biskup Piotr Libera 4 czerwca 2022 r. w Płońsku, podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Przekazał też uczestnikom informację o swojej rezygnacji z urzędu biskupa płockiego, z powodów zdrowotnych. 

Płońsk, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego (1)

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym odbył się w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem przedstawicieli wspólnot z diecezji przewodniczył bp Piotr Libera.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego podziękował uczestnikom Mszy św. za to, że w głoszeniu Ewangelii człowiek zawsze jest wolny, w każdych warunkach i okolicznościach. Podziękował za to, że zdali egzamin z jej głoszenia pośród wielu ograniczeń w czasie pandemii.

Hierarcha podziękował też za kreatywność, cierpliwe trwanie, modlitwę i wierność wspólnotom, które z czasu ograniczeń ostatecznie wyszły umocnione. Stało się tak również dzięki posłuszeństwu Pasterzom Kościoła. To potwierdziło autentyczność charyzmatów rozeznawanych dzięki posłudze uświęcania i pasterzowania, jaką Chrystus powierzył biskupom odpowiedzialnym za wspólnotę.

- Nie wiemy co nam przyniesie przyszłość, ta bliska i ta daleka. Ogień krwawej wojny za naszą wschodnią granicą płonie już sto jeden dni i wciąż nie gaśnie. Przeciwnie, wydaje się grozić rozszerzeniem tego pożaru nienawiści. Tym żarliwiej błagajmy o wylanie ognia Ducha Miłości, abyśmy okazali się w momencie próby godni godziny naszego świadectwa – poprosił bp Libera.

Powiedział, że trzeba podjąć wysiłek nauki autentycznej kontemplacji, prosząc równocześnie o tę łaskę: - Być może już wielokrotnie składaliście swoje życie w ręce Jedynego Pana i Zbawiciela. Ważne, żeby to oddanie przełożyło się na codzienne wybory, również w dziele ewangelizacji połączonej z kontemplacją: actio et contemplatio. Jezus nas wtedy poprowadzi i to ze słuchania Ducha Świętego będą rodzić się podejmowane przez nas inicjatywy – wyraził nadzieję biskup.

Dodał, że to obroni także przed złudzeniami, przed mirażami, przed podstępami złego ducha, który do dziś chętnie przebiera się w szaty „anioła światłości”. Uważanie się za „pustelnika”, przy równoczesnym braku elementarnej pokory, wywołuje wielki zamęt w duszach, „rodzi niepokój i podziały wśród uczniów Jezusa”.

Katechezy wygłosił ks. Artur Potrapeluk, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy. Zatytułował je : „Zobaczyć, usłyszeć i pójść za Bożym wezwaniem” oraz „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”: - Chrońmy się od posługi charyzmatycznej bez posługi apostolskiej – przestrzegł gość pochodzący z archidiecezji lubelskiej. Zwrócił też uwagę na konieczność dawania świadectwa życia i potrzebę wychodzenia z charyzmatami i ewangelizacją do wiernych.

W programie spotkania w Płońsku była też między innymi Godzina uwielbienia Bożego Miłosierdzia (o 15.00), adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, możliwość spowiedzi oraz agapa.

W Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, które odbyło się po dwuletniej przerwie, uczestniczyło około 200 osób ze wspólnot w diecezji, towarzyszyło im 13 księży, związanych z Odnową.

Dwie ze wspólnot obchodziły jubileusz działalności: Wspólnota Miłosierdzie przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku 30-lecie, a Wspólnota Dobrego Pasterza przy parafii św. Józefa w Ciechanowie 25-lecie.

Aktualnie w diecezji płockiej działają 22 wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Koordynatorem diecezjalnym ruchu jest ks. Adam Brzeziński, proboszcz parafii św. Floriana w Chamsku, natomiast koordynatorem świeckim jest Włodzimierz Rycharski z parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

Doroczny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym stanowi podsumowanie minionego roku działalności, poza tym wspólnoty otrzymują wytyczne do dalszej formacji. Latem członkowie Odnowy będą mogli uczestniczyć w rekolekcjach w Licheniu, a we wrześniu w płockim Centrum „Studnia”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę