Droga Krzyżowa w intencji pokoju na Ukrainie w parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem

W piątek 25 marca br. parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem zaprasza na Drogę Krzyżową w intencji pokoju na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. W nabożeństwie wezmą udział matki z dziećmi z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie parafii.

Cross-1448946_1920.jpg

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprzedzi Msza św. o godz. 19:00 w kościele. Potem nastąpi przejście dookoła Jeziora Świętego. Pięciokilometrowa trasa, to parafialny szturm do nieba w szlachetnej intencji.

Swoją obecność na drodze krzyżowej potwierdziły matki z dziećmi z Ukrainy, mieszkające na terenie parafii. Trasa będzie zabezpieczona przez Policję i Straż Pożarną. Na zakończenie modlitwy zapalimy świece - symbol naszej solidarności z Ukrainą i z tymi, którzy tam zginęli.

Ks. Roman Murawski
Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Skępem

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę