Dzień skupienia członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie 19 czerwca br. Diakonia Wyzwolenia Człowieka, działająca w ramach Domowego Kościoła, zorganizowała dzień skupienia dla członków i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: - Chcemy między innymi pomagać rodzinom osób, które były uzależnione od alkoholu – powiedział Henryk Kowalczyk, animator grupy.

Ratowo 2
W programie dnia skupienia dla członków, sympatyków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka znalazły się wspólne modlitwy, Eucharystia, konferencja moderatora ks. Rafała Winnickiego, praca w grupach, Droga Światła ze świadectwami.
- Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie, w odpowiedzi na apel Ojca świętego Jana Pawła II do Polaków, wzywający do trzeźwości narodu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również pomoc rodzinom osób, które były uzależnione od alkoholu – podkreślił animator Henryk Kowalczyk.
Uczestnicy dnia skupienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wysłuchali także prelekcji na temat historii ratowskiego sanktuarium oraz zwiedzili odrestaurowane wnętrza i ogrody, wraz z ławeczką św. Antoniego, na której od wieków siadali pielgrzymi przybywający do sanktuarium, by powierzyć swoje troski patronowi. 
- Cieszę się, że wybraliście na miejsce swojego spotkania sanktuarium św. Antoniego, który, podobnie jak wy, niesie pomoc tym, którzy zagubili się na ścieżkach życia – podkreślił rektor sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski, podsumowując spotkanie trzeźwościowe. 
Diakonia Wyzwolenia Diecezji Płockiej została powołana 29 sierpnia 2020 r. podczas diecezjalnego dnia wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Płocku (Domowy Kościół jest jego rodzinną gałęzią). Diakonia Wyzwolenia zajmuje się zadaniami wynikającymi z przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. KWC, to program krzewienia abstynencji, zainicjowany przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie, ogłoszony 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu, w obecności św. Jana Pawła II
W diecezji płockiej za Diakonię Wyzwolenia odpowiedzialni są: moderator - ks. Rafał Winnicki, animatorzy - Hanna i Henryk Kowalczykowie. W ramach podjętych działań diakonia m.in. promuje Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, podejmuje działania na rzecz trzeźwości, uczestniczy w tematycznych rekolekcjach. Przed pandemią organizowała bale bezalkoholowe. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę