Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej

Kacper Leszczyński i Tomasz Leszczyński z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zostali zwycięzcami etapu diecezjalnego XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej w diecezji płockiej. Wezmą udział w ogólnopolskim finale tego przedsięwzięcia. Laureatów wyłoniono w konkursie on-line.

Katechizm.jpg

Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” odbył się w formie zdalnej na platformie testowej. Uczestniczyło w nim 24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w diecezji płockiej. Uczestnicy rozwiązali test składający się z 24 pytań. Na rozwiązanie testu mieli 45 minut.

Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Kacper Leszczyński, II miejsce – Tomasz Leszczyński – obaj są uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Do konkursu swoich uczniów przygotowała Agnieszka Boniakowska. Uczniowie ci wezmą udział w finale ogólnopolskim OTK w kwietniu w Poznaniu.

Pozostałe miejsca zajęli: 3 miejsce – Laura Szewczyk z LO im. St. Małachowskiego w Płocku (katechetka s. Iwona Siejka), 4 miejsce – Zuzanna Beredzińska z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (katechetka Agnieszka Jasińska), 5 miejsce – Karol Bugajewski z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katechetka Agnieszka Boniakowska).

Uczestnicy konkursu m.in. musieli znać odpowiedzi na pytania: Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Jakie funkcje pełni sumienie? Co to jest błędne sumienie? Na czym powinien opierać się porządek życia społecznego? Co stanowi gwarancję szczęścia? Jaka jest zależność między rozwojem porządku społecznego a dobrem osób?

Od młodzieży uczestniczącej w olimpiadzie wymagano lektury m.in. Ewangelii według św. Mateusza, „Katechizmu Kościoła katolickiego”, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” Pawła VI, Listu do Rodzin „Gratissimam sane” Jana Pawła II, tekstu „Człowiek w obliczu sumienia” ks. M. Dziewieckiego czy E. Reszczyńskiej „Czy istnieje recepta na szczęście?”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę