Europejskie Dni Dziedzictwa w pobernardyńskim zespole klasztornym w Ratowie

Polski splot – pod takim hasłem odbywały się tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. W Ratowie nawiązano do tego hasła przypominając ważne momenty z lokalnej historii, również te z okresu odradzania państwa polskiego po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Tematem przewodnim było jednak tradycyjnie średniowiecze i postać znamienitego rycerza Księstwa Mazowieckiego – Pawła z Radzanowa, właściciela i dobrodzieja tych ziem.

Eddk.jpg

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, od godz. 9.00 został udostępniony do zwiedzania osiemnastowieczny kompleks klasztorny, puntem centralnym wydarzenia była msza św. w intencji mieszkańców Europy, której przewodniczył oraz homilię wygłosił rektor ratowskiego sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowski, który przywołał słowa dwóch wielkich papieży: św. Jana Pawła II oraz Franciszka.

Św. Jan Paweł II w 2004 roku przypominał, że „Europa ducha musi rodzić się w spotkaniu obywateli”. Dziś po 15 latach bardzo wymownie brzmią słowa Ojca św. Franciszka, apelującego, by mieszkańcy kontynentu wspólnie „uratowali Europę”, otwierając się wzajemnie na siebie, ponieważ „tożsamość to bogactwo - kulturowe, narodowe, historyczne, artystyczne - i każdy kraj ma swoją, ale musi być ona zintegrowana na drodze dialogu”. To wielkie zadanie również dla nas, byśmy, szanując inne poglądy, jednocześnie mieli odwagę głośno mówić o naszych wartościach, których źródłem jest nauka Chrystusa – podkreślił ks. Pawłowski.

Bezpośrednio po mszy św. odbywała się prelekcja poświęcona ważnym momentom w historii ratowskiego kompleksu, począwszy od średniowiecznych początków osady, poprzez momenty zwrotne w poszczególnych wiekach, w których ważyły się losy tego miejsca, aż po dzisiejszy ponowny rozkwit. Przypomniana została również postać patrona sanktuarium, św. Antoniego z Padwy wielkiego Europejczyka: kaznodziei, filozofa, naukowca i społecznika, który podróżował po różnych krajach, głosił Dobrą Nowinę, wykładał na wyższej uczelni, propagował zasady opieki instytucjonalnej dla najuboższych, broniąc chociażby ofiary lichwy.

Poza elementami edukacyjnymi, w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano również zwiedzanie pobernardyńskiego kompleks klasztorny odnowiony w 2019 kompleksowo m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W programie pikniku „Śladami Pawła z Radzanowa” nie zabrało też zabaw dworskich i plebejskich. Można było m.in. posłuchać gawędy rycerskiej, podziwiać pojednynki konne i piesze, nauczyć się „tańca praczki”, spróbować podpłomyków.
Na zakończenie najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w siodle pod opieką doświadczonych instruktorów a także wziąć udział w miniturnieju konnym, prowadzeni na koniu przez zawodowego jeźdźca.
W Europejskich Dniach Dziedzictwa można było podziwiać kunszt Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta, Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej oraz Stajni Tarpan. Wśród zwiedzających, poza mieszkańcami powiatu mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i sierpeckiego, byli goście z Płocka, Warszawy i Lublina.

Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Projekt współfinansowany był ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Źródło: Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę