Finał konkursu „Gościa Płockiego” na krzyż morowy

Julia Jaworska zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Gościa Płockiego”, czyli płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”, na wykonanie zdjęcia tzw. krzyża morowego. W historii Polski miały one oddalać choroby od skupisk ludzkich, wciąż można je odkrywać na terenie diecezji płockiej.

011802_utcn_grzelak20daria_83.jpg

„Gość Płocki”, czyli płocka edycja „Gościa Niedzielnego” wraz z bp. Piotrem Liberą zainicjowali konkurs na wykonanie zdjęcia tzw. krzyża morowego. Takie zabytkowe krzyże są pamiątką wiary przodków po czasach zarazy. Często mają one swoją ciekawą historię. Powodem ich stawiania było z jednej strony upamiętnienie ofiar morowego powietrza i miejsc pochówków, a z drugiej traktowano je jako znak, który miał od danej miejscowości oddalać choroby. 

- Na krzyżach morowych umieszczano często symbole, których rozwinięcie stanowiła modlitwa papieża św. Zachariasza (†752), zaczynająca się od słów: „Krzyżu Chrystusa, zachowaj mnie...”. Na ziemiach polskich krzyże morowe, zwane także cholerycznymi albo karawakami, były najbardziej popularne w XVIII i XIX wieku. Znajdowały się na nich również napisy zaczerpnięte z Suplikacji m.in. „Od nagłej śmierci zachowaj nas, Panie” – przypomniał ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor odpowiedzialny płockiej edycji „Gościa”. 

W konkursie „Gościa” wzięło udział 35 osób. Uczestnicy nadesłali zdjęcia, a także historie, oparte na źródłach historycznych i przekazach miejscowej tradycji. Organizatorzy przyznali następujące miejsca: I miejsce - Julia Jaworska, II miejsce (ex aequo) - Igor Krajewski i Paweł Niski, III miejsce (ex aequo) - Jakub Oleksiak i Karolina Witkowska. Ponadto wyróżniono zdjęcia nadesłane przez Beatę Dutkowską, Darię Grzelak i Agatę Warczachowską. 

Fundatorem nagród w konkursie jest biskup płocki Piotr Libera

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę