Forum Muzyków Kościelnych w Płocku

W sobotę 23 kwietnia br. po raz pierwszy odbyło się Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. Spotkanie miało miejsce w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Forum Muzyków Kościelnych otworzył ks. biskup Mirosław Milewski.

Forum Muzyków

W tematykę spotkania wprowadził ks. dr Andrzej Leleń. Forum odbywało się pod hasłem: „Między prawami liturgii a wolnością muzyka”. W spotkaniu wzięli udział organiści pracujący w parafiach diecezji, a także dyrygenci chórów, kapelmistrzowie orkiestr dętych, osoby, które pełnią posługę muzyczną podczas liturgii sakramentu małżeństwa.

Celem Forum Muzyków Kościelnych było poszerzenie wiedzy osób zaangażowanych w liturgię, a także integracja środowiska muzyków pełniących posługę w naszych kościołach. Podczas Forum uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji: ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński wygłosił wykład „Między prawami liturgii... – o zasadach rządzących muzyką liturgiczną”.

Kontynuacją i rozwinięciem pierwszej prelekcji był wykład dr Marty Benk, która mówiła o możliwościach wzbogacenia posługi muzyka kościelnego dzięki własnej inwencji i zaangażowaniu w przedłożeniu pt. „... a wolnością muzyka – o dylematach muzyka służącego w liturgii”. Uczestnicy Forum mieli także okazję rozmawiać o problemach związanych z muzyką kościelną podczas ostatniej części spotkania, którą było „Otwarte Forum Dyskusyjne”.

Spotkanie zorganizował Diecezjalny Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz Referat ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich Kurii Diecezjalnej Płockiej. W Forum, które poprowadził ks. dr Marcin Sadowski, wzięło udział około 90 osób.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę