Gazeta „Szczęść Boże” ukazuje się w parafii św. M. Kolbego w Płońsku już 30 lat

Gazeta parafialna „Szczęść Boże”, którą wydaje parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, ma już 30 lat. Niedawno ukazał się jej 1.500 numer: - W czasie mody na media społecznościowe nam udaje się wydawać gazetę, która jest źródłem informacji i formacji – uważa ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii.

Plonsk-maksymilian.png

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku bez przerwy od 30 lat wydaje gazetę parafialną pt. „Szczęść Boże”. Wydawanie czasopisma rozpoczął ks. Romuald Jaworski, który 30 lat temu był proboszczem płońskiej parafii. Potem pracę nad gazetą kontynuowali księża Włodzimierz Gawlikowski i Mirosław Tabaka.

Duży wkład w wydawanie czasopisma miały osoby świeckie m.in. Jadwiga Kornatowska, Teresa Zaradkiewicz, dr hab. Roman Lusawa, Sławomir Torbus, Dariusz Graczyk, Włodzimierz Szewczak, Ewa Szymańska.

W maju tego roku ukazał się 1.1500 numer czasopisma, którego nakład wynosi od 800 do 1.800 egzemplarzy. Gazeta ma od 8 do 12 stron (liczba wydawanych stron zależy od okresu liturgicznego i wydarzeń w parafii, na przykład przed rekolekcjami dodawany jest rachunek sumienia), wydawana jest w formacie A-4, z czarno-białą szatą graficzną. Za gazetę parafianie składają dobrowolne ofiary.

Redaktorami naczelnymi „Szczęść Boże” są: proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski (proboszcz parafii od roku 2010) i Ewa Szymańska. Redaktorem technicznym jest Halina Moszpańska: - W naszej gazecie zazwyczaj znajduje się część wstępna nawiązująca do okresu liturgicznego czy świąt (artykuł i ilustracja), artykuły na przykład o sylwetkach świętych niewiast, wywiady z ludźmi nauki, poezja religijna, przedruki dotyczące Kościoła, a także bieżące informacje parafialne – wymienia duszpasterz.

Autorami tekstów są parafianie, osoby zaprzyjaźnione z parafią, autorzy zewnętrzni. Publikowali i publikują w nim w nim m.in.: Anna Zmysłowska, ks. Tadeusz Kulesza, Anna Goliasz, dr hab. Roman Lusawa, dr Monika Maria Brzezińska, Małgorzata Jatkowska, Agnieszka Fabisiak, Krystyna Marszał-Jankowska, Henryk Podolski, Katarzyna Skarbek.

Gazeta „Szczęść Boże” kilka lat temu zdobyła wyróżnienie w diecezjalnym konkursie na najciekawszą parafialną gazetę i stronę internetową, organizowanym przez Kurię Diecezjalną w Płocku. Poza tym w 2019 roku jej redaktor naczelny ks. kan. Zbigniew Sajewski otrzymał „Małego Feniksa” podczas XXV Targów Wydawców Katolickich, organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Przyznano mu go m.in. za „wieloletni wkład pracy w promowanie prasy katolickiej na terenach lokalnej społeczności parafialnej i dekanalnej”.

- W czasie mody na media społecznościowe wydajemy czasopismo parafialne, które jest źródłem informacji i formacji. Informacji o tym, co dzieje się w parafii, a źródłem formacji, bo ukazują się w nim artykuły dotyczące wiary, rodziny i świętości - komentuje jubileusz gazety parafialnej proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę